To, że wcześniej z ulgi internetowej w PIT korzystał mąż, nie ma żadnego wpływu na prawo do odliczenia jej przez żonę, która podpisze z operatorem nową umowę - mówi Marcin Łoboda, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
W 2013 r. podatnicy mogą dalej korzystać z ulgi internetowej, ale na nowych zasadach. Kto obecnie może odliczać wydatki z tytułu opłat za dostęp do internetu?
Marcin Łoboda: Od początku roku w ustawie o PIT (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) obowiązują nowe przepisy. Treść odpowiedniego art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy pozostała bez zmian, a zatem podstawę obliczenia podatku można pomniejszyć o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł. Nowością jest zaś ust. 6h, który wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Stanowi on, że odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z niego.
W jaki sposób interpretować ten przepis? Co będzie w sytuacji, gdy podatnik korzystał dotychczas z ulgi internetowej tylko raz, np. w rozliczeniu za 2010 r.? Czy obecnie za 2013 r. będzie mógł z niej skorzystać jeszcze raz, skoro nowy ust. 6h mówi o odliczeniu ulgi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych?
W nowelizacji ustawodawca wskazał, że podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z ulgi internetowej, może jeszcze to zrobić za 2013 r. Wynika z tego, że jeżeli podatnik korzystał z ulgi jednokrotnie, ale w innym okresie niż 2012 r., wówczas traci już prawo do jej stosowania.
Załóżmy, że podatnik skorzysta z odliczenia wydatków na internet w rozliczeniu za 2013 i 2014 r. W 2015 r. ulgi nie odliczy, bo już utraci takie prawo. Czy składając zeznanie za 2016 r., podatnik może ponownie skorzystać z odliczenia, skoro w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli za 2015 r., ulgi nie stosował?
Podatnik, po skorzystaniu z ulgi w przewidzianym ustawowo terminie, nie będzie już mieć możliwości ponownego nabycia prawa do jej odliczania. Użyty przez ustawodawcę „okres poprzedzający” oznacza wszystkie lata przed dokonaniem odliczenia, a nie jedynie ostatni rok podatkowy.
Powiedzmy, że wspólne gospodarstwo domowe prowadzą małżonkowie. Dotychczas faktury za internet były wystawiane na męża, który od kilku lat korzystał z ulgi internetowej. W 2013 r. mąż rozwiązał umowę z operatorem np. z powodu zbyt drogiej oferty. Następnie w tym samym roku jego żona podpisała nową, korzystniejszą dla nich umowę. Czy z uwagi na to, że usługa internetu będzie świadczona pod tym samym adresem, żona zostanie pozbawiona prawa do odliczenia ulgi?
Nie, o ile żona nigdy wcześniej nie korzystała z ulgi internetowej (bądź korzystała z odliczenia jedynie za 2012 r.). Obecnie w zeznaniu rocznym za 2013 r. będzie mogła dokonać takiego odliczenia. Ulga internetowa jest indywidualnym odliczeniem danego podatnika i ma wpływ jedynie na podstawę opodatkowania jego własnych dochodów. Co za tym idzie – to, że wcześniej z ulgi korzystał mąż, nie ma żadnego wpływu na prawo do odliczenia ulgi internetowej przez żonę. Bez znaczenia pozostaje również to, że faktury będą wystawiane na ten sam adres gospodarstwa domowego.
Podobnie będzie w przypadku, gdy faktura za usługi internetowe jest wystawiana na imiona i nazwisko obojga małżonków, ale dotychczas z ulgi korzystało tylko jedno z nich. W takiej sytuacji z takiego odliczenia może skorzystać i drugie (o ile spełnia inne ustawowe warunki), gdyż posiada ku temu stosowne dokumenty.
Czy na ulgę ma jakikolwiek wpływ to, że małżonkowie rozliczali się bądź będą się rozliczać wspólnie?
Absolutnie nie. Niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczą się indywidualnie czy też złożą wniosek o preferencyjne wspólne rozliczenie, ulga internetowa przysługuje im na tych samych zasadach. Wspólne opodatkowanie małżonków następuje bowiem już po dokonaniu odliczeń od dochodu u każdego z nich.
Czy odliczeniu podlega jedynie opłata za samo użytkowanie internetu, czy również inne opłaty, np. związane z instalacją czy opłatą aktywacyjną?
W ramach ulgi internetowej odliczyć można jedynie wydatki na samo użytkowanie sieci nie podlegają zaś potrąceniu dodatkowe koszty związane z internetem, np. zakup sprzętu, wspomniana instalacja i aktywacja, serwis czy modernizacja.
Ponadto wydatki na użytkowanie sieci internet mogą być odliczone, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, np. w ramach działalności gospodarczej i jeśli podatnik posiada stosowne dokumenty, które potwierdzają, że wydatek został poniesiony.
Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby odliczyć ulgę internetową?
Podatnik dokonujący odliczenia z tytułu ulgi internetowej powinien posiadać dokumenty stwierdzające poniesienie takiego wydatku, a zawierające minimum dane identyfikujące odbiorcę usługi (osoby, która chce z ulgi skorzystać), dane identyfikujące sprzedającego usługę, rodzaj usługi i kwotę zapłaty. Dowodem mogą być zatem np. faktury, rachunki, potwierdzenia przelewu. Za dowód uznajemy również faktury przesyłane drogą elektroniczną, a spełniające wymogi, o których mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528), a także rachunki przesyłane drogą elektroniczną.
Podatnicy powinni pamiętać, że jeżeli posiadają rachunek czy fakturę, na których nie widnieje adnotacja, że zostały zapłacone, to wówczas zobowiązani są do posiadania dodatkowo dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty, np. dowodu wpłaty czy potwierdzenia przelewu bankowego.
Co z podatnikami, którzy używają internetu mobilnego? Czy oni także mogą skorzystać z ulgi?
Jak najbardziej. Nie ma znaczenia, czy podatnik ma dostęp do stacjonarnego internetu, czy też korzysta z sieci poprzez urządzenia mobilne (np. w smartfonach, tabletach), czy też np. użytkuje internet w kawiarence internetowej. Wszystkie te formy kwalifikują się do odliczenia ulgi pod warunkiem spełniania pozostałych przesłanek.
W jaki sposób formalnie rozliczyć ulgę? Czy coś się zmieniło w tym zakresie?
Techniczny sposób uwzględnienia ulgi internetowej pozostaje bez zmian, a więc może z niej skorzystać podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej (składający PIT-36 lub PIT-37) bądź przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (składający PIT-28). Odliczenia dokonuje się poprzez załącznik PIT-O.
Nie ma znaczenia, że faktury są wystawiane na ten sam adres gospodarstwa domowego