Do Sejmu wpłynął już rządowy projekt ustawy o usługach płatniczych. Wprowadza on również zmiany w przepisach podatkowych.
Projektowane regulacje mają na celu zrównanie na gruncie podatkowym statusu rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawców innych niż banki z rachunkami bankowymi. Zmiany wprowadzane są w przepisach regulujących ulgi i zwolnienia.
I tak w ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) uzupełnione zostaną regulacje dotyczące sposobu dokumentowania darowizny pieniężnej od najbliższej rodziny na potrzeby zwolnienia z opodatkowania. Dziś przepisy wymagają, aby pieniądze trafiły na rachunek obdarowanego prowadzony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (środki można również przekazać przekazem pocztowym). Po zmianie do zwolnienia z podatku uprawniać będzie również przekazanie darowizny za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego przez niebankowe instytucje.
Zmodyfikowane mają być również przepisy dotyczące dokumentowania darowizn pieniężnych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniach rocznych PIT i CIT.
Również w tym wypadku honorowana będzie wpłata na rachunek płatniczy obdarowanego, a nie wyłącznie na rachunek bankowy.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.