Wspólnik spółki komandytowej, której działalność nie jest związana z obrotem akcjami, musi rozliczać zyski i straty z okazjonalnej sprzedaży akcji przez spółkę odrębnie. Jest to dla niego przychód z kapitałów pieniężnych, a nie z działalności gospodarczej. Tak orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Reklama
Podatnik rozważał przystąpienie do spółki komandytowej. We wniosku o interpretację wskazał, że możliwa jest sytuacja, kiedy spółka zacznie kupować i sprzedawać akcje. W związku z tym spytał ministra finansów, czy związane z tym przychody będzie mógł rozliczać – proporcjonalnie do swojego udziału – w ramach prowadzonej przez siebie działalności opodatkowanej liniową 19-proc. stawką.
Podatnik nie potrafił jednak wskazać, czy umowa spółki będzie przewidywać, że formalnie zajmuje się ona także obrotem akcjami. Uważał, że do rozliczenia tego typu przychodów wystarczające jednak będzie to, że firma faktycznie tymi akcjami będzie obracać. Według niego wynika to z tego, że jeśli spółka osobowa (w tym przypadku komandytowa) prowadzi działalność gospodarczą, to wszelkie przychody jej wspólnika z tytułu udziału są osiągane w ramach jego działalności gospodarczej. Jak tłumaczył, zasada ta odnosi się do całości przychodów osiąganych przez spółkę, nie tylko do tych, które dotyczą formalnego przedmiotu działalności firmy.
Minister finansów stwierdził, że podatnik nie ma racji. W wydanej interpretacji stwierdził, że przychody związane z nabywaniem i zbywaniem akcji przez spółkę podatnik powinien rozliczać poza swoją działalnością, czyli odrębnie jako przychody z kapitałów pieniężnych.
Interpretację tę utrzymał w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie NSA. Według sądu kasacyjnego jeśli przepisy przewidują odrębny sposób opodatkowania różnych źródeł przychodów, to nie można przyjąć, że przychody z obrotu akcjami (które są realizowane tylko przez spółkę tylko okazyjnie), mogą być rozliczone w ramach działalności wspólnika. Przychody z obrotu akcjami mogłyby być rozliczone w ramach przychodów firmowych, jeśli byłyby uzyskane w ramach głównej działalności gospodarczej podatnika.
Wyrok jest prawomocny.
Spór o rozliczanie przychodów z papierów wartościowych
Organy podatkowe uważają, że wspólnicy spółek osobowych, które nie prowadzą działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, powinni rozliczyć przychody z obrotu papierami wartościowymi osiąganymi przez spółkę w sposób właściwy dla kapitałów pieniężnych, tj. w deklaracji PIT-38. Dla podatników jest to niekorzystne, ponieważ w razie poniesienia straty ze sprzedaży akcji mogliby pomniejszyć o jej wysokość swój przychód z podstawowej działalności, i w konsekwencji zapłacić niższy podatek.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1301/11).