Brak podpisu, stosowanie nieaktualnych formularzy, wpisywanie NIP zamiast PESEL, nieuprawnione korzystanie z ulg – to niektóre błędy w deklaracjach PIT.
W przypadku części podatników minął już termin składania zeznań podatkowych za 2012 r. (dotyczy to np. rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28). Jednak większość osób na rozliczenie z fiskusem ma czas do 30 kwietnia. Dotyczy to np. osób składających PIT-37 (w 2012 r. było ich prawie 16,5 mln). Spytaliśmy izby skarbowe (IS) o doświadczenia z poprzednich lat i wskazanie błędów, które podatnicy popełniają najczęściej.

Złe formularze

Maciej Koniuszewski z IS w Szczecinie wymienia: brak podpisu, zeznania składane na niewłaściwym albo nieaktualnym formularzu i bez wymaganego załącznika. Podatnicy nie zaznaczają też, czy składają zeznanie, czy jego korektę. – Składając korektę zeznania, trzeba wypełnić cały formularz od początku, a nie tylko błędnie wypełnione uprzednio pozycje. Trzeba też dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty – wyjaśnia Mirosław Kucharczyk, rzecznik IS w Warszawie.
Błędy pojawiają się też w rozliczeniach ulg. – Podwójnie odliczane przez małżonków wydatki na internet, uwzględniane przez oboje małżonków ulgi na dzieci w kwotach przekraczających w sumie dopuszczalny limit czy też wykazywane odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przez osoby bez orzeczonej niepełnosprawności – wylicza Bartosz Chojnacki z Izby Skarbowej we Wrocławiu.
Zdarza się też, że małżonkowie rozliczają się wspólnie, nie mając do tego prawa. Radosław Hancewicz, rzecznik IS w Białymstoku, wyjaśnia, że nie jest to możliwe, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności). Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zgłoszono zawieszenie działalności. Nie jest również możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli choćby u jednego z nich dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są liniowo (19 proc.). – Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego 2012 zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację czy też którzy zawarli umowę wyłączającą wspólność majątkową – podkreśla.

Ustalony dochód

Radosław Hancewicz wskazuje też na inne błędy. – Zdarza się, że sumy odliczeń od podatku, wykazane w załączniku PIT/O i uwzględniane w zeznaniu (w rubrykach 112 i 113 formularza PIT-37) przewyższają kwotę obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne – mówi.
– Często po sprawdzeniu zeznania okazuje się, że dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodu a kosztami jego uzyskania – dodaje.
Najczęściej błąd ten popełniają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały kwoty widniejące na wystawionych przez nich formularzach PIT-11.
Wszystkie izby skarbowe uczulają podatników na zmiany, jakie od 2012 r. zaszły, jeśli chodzi o obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Podatnicy nadal wskazują w zeznaniach PIT identyfikator podatkowy NIP zamiast nr PESEL. – Nie jest to błąd dyskwalifikujący złożone zeznanie – uspakaja jednak Bartosz Chojnacki. Dodaje, że sporadycznie zdarzają się też przypadki wpisywania numeru NIP płatnika jako numeru identyfikującego podatnika.Konsekwencje pomyłek

Jakie kary grożą za nieprawidłowości w zeznaniach PIT?
Konrad Zawada, rzecznik IS w Krakowie, podkreśla, że większość błędów w rocznych zeznaniach podatkowych nie niesie z sobą jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. W wielu przypadkach trzeba je będzie tylko poprawić (dotyczy to np. pomyłek rachunkowych, braku PESEL, wadliwego KRS). Można to zrobić, składając korektę albo uzupełniając brakujące lub poprawiając błędne dane na złożonym już zeznaniu – osobiście w siedzibie urzędu. – Korektę najprościej, najszybciej i za darmo można wysłać do urzędu przez internet, korzystając z bezpłatnego systemu e-deklaracje udostępnionego przez Ministerstwo Finansów – podpowiada Konrad Zawada.

Błędy można poprawić, składając korektę albo zmieniając niewłaściwe dane na złożonym już zeznaniu

Podkreśla, że nieliczne błędy w zeznaniach mogą spowodować, że wobec podatnika zostanie wszczęte postępowanie karnoskarbowe. W przypadku mniejszych przewinień w grę wchodzi mandat w kwocie w granicach 160–3200 zł. Postępowanie karnoskarbowe może zostać wszczęte, gdy podatnik pomimo skutecznego wezwania nie skoryguje:
● zawyżonych ulg,
● zaniżonych dochodów,
● nieuprawnionego rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.
Wielu często popełnianych błędów można uniknąć, składając PIT elektronicznie. Programy, które służą do wypełniania i wysyłania e-deklaracji (np. dostępny na stronie www.finanse.mf.gov.pl), są wyposażone w funkcje ich sprawdzania. Przykładowo nie jest możliwe pominięcie obowiązkowych rubryk czy niedołączenie do zeznania załączników (PIT/O). W ten sposób można też uniknąć pomyłek rachunkowych. Program sam oblicza np. dochód i podatek po wpisaniu przez podatnika przychodów i kosztów. Nie ma też problemu z podpisem, ponieważ żeby wypełnić i wysłać e-PIT, trzeba podać pięć cech osobowych (m.in. kwotę przychodu z rozliczenia za 2011 r., gdy składamy PIT za 2012 r.), zastępujących go.
Licz i sprawdzaj, czyli o czym, zdaniem fiskusa, należy pamiętać, aby ustrzec się błędów
● Część podatników korzystających z ulg zapomina lub nie wie, że muszą wypełnić załączniki PIT/O i/lub PIT/D, następnie wyliczone z nich kwoty przenieść do podstawowych formularzy PIT-36 lub PIT-37.
● Błędów rachunkowych można się ustrzec, po prostu uważnie dokonując wszelkich obliczeń i sprawdzając je – nawet kilka razy.
● Podatnicy często się mylą przy przenoszeniu do PIT danych z informacji o dochodach, zaliczkach itp., które otrzymują od pracodawców. W tym wypadku należy również dokładnie sprawdzać wszelkie dane.
● Podatnicy źle ustalają dochód – dochód to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Podatnicy często mylą się w odejmowaniu – i na te obliczenia trzeba bardzo uważać i nawet kilka razy je sprawdzić.
● Dosyć często podatnicy decydują się na skorzystanie z ulgi, mimo że nie mają rachunków, faktur ani dowodów wpłaty na konto potwierdzających poniesienie wydatku na cel objęty ulgą. Należy zbierać ww. dokumenty i przechowywać przez następne 5 lat.
Źródło: IS z Warszawy