Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mogli przesłać e-PIT za 2012 r. – tak jak np. za 2011 r. – bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Możliwość skorzystania z tego ułatwienia po 1 stycznia 2013 r. przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
W przypadku e-PIT wystarczający będzie podpis elektroniczny oparty na informacjach podawanych przez podatnika składającego deklarację. Jest to: imię i nazwisko, data urodzenia, NIP lub PESEL oraz kwota przychodu z PIT sprzed dwóch lat. Projekt porządkuje też pozostałe przepisy obowiązującego rozporządzenia określającego sposób przesyłania innych deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.