Ograniczenie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu polegać ma na wprowadzeniu rocznego limitu wynoszącego 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej PIT, tj. 42 764 zł. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3460/12).
Bez zmian ma zostać art. 22 ust. 10 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 361). Umożliwia on stosowanie przy obliczaniu wysokości dochodu kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli zryczałtowane 50-proc. koszty są niższe od faktycznych nakładów poniesionych przez twórcę.
Zatem twórcy, o ile udowodnią, że poniesione koszty są wyższe niż 50-proc., to mogą zastosować faktyczne kwoty odpowiadające np. 75 proc. uzyskanego przychodu.
Resort wskazał, że ustawodawca przyznał prawo do zastosowania 50-proc. kosztów przy każdym przychodzie z praw autorskich (praw pokrewnych), nie tylko w przypadku zbycia prawa majątkowego.
Podatnik stosuje te koszty w odniesieniu do przychodów otrzymanych na podstawie każdego stosunku prawnego związanego ze stworzonym w przeszłości dziełem, każdorazowym wykonaniem lub tylko odtworzeniem utworu za pomocą środków masowego przekazu, np. koszty te mają zastosowanie do tantiem.
Dane dzieło przez kolejne wznowienia (wydania) czy wykonania przynosi dochody w ciągu kilku, kilkunastu, a w skrajnych przypadkach i kilkudziesięciu lat. W obecnym stanie prawnym do każdego przychodu z tego tytułu mają zastosowanie 50-proc. koszty.