Związek małżeński dziecka lub umieszczenie go w placówce wychowawczej powoduje utratę ulgi prorodzinnej , począwszy od miesiąca, w którym to nastąpiło.
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o prawidłowym wykorzystaniu ulgi prorodzinnej jest właściwe obliczenie kwoty ulgi przez tych podatników, którym nie przysługuje ona za cały rok podatkowy. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dziecko przestaje spełniać jeden z warunków, od których uzależnione jest prawo do preferencji, np. ukończenie przez dziecko 25 lat czy też nauki w szkole. W takim przypadku zasadą jest, że ulga obejmuje jeszcze ten miesiąc, w którym zdarzenia te wystąpiły.

35 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Przykładowo rodzic odliczy ulgę za 10 miesięcy na studiujące dziecko, które 25 lat ukończyło w październiku. Na tej samej zasadzie, obliczając kwotę ulgi, uwzględnia się miesiąc narodzin dziecka, np. na dziecko urodzone 30 grudnia rodzic odliczy ulgę za ten miesiąc.

Miesięczna kwota ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2011 rok nie uległa zmianie i wynosi 92,67 zł

W ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) uregulowane zostały dwa przypadki szczególne, gdzie rodzic traci ulgę już od miesiąca, w którym wystąpiły określone zdarzenia. Dotyczy to po pierwsze wstąpienia dziecka w związek małżeński, po drugie umieszczenia dziecka – na podstawie orzeczenia sądu – w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. W obu tych sytuacjach odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym jedna z tych okoliczności miała miejsce. Przykładowo rodzic, którego dziecko wstąpiło w związek małżeński w maju 2011 roku, odliczy ulgę za miesiące styczeń – kwiecień. Warto przy tym pamiętać, że sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Jest to jednoznaczne z uzyskaniem przez nią pełnoletniości. Skutki podatkowe w zakresie utraty prawa do ulgi są takie same.
Rodzaje placówek zapewniających całodobowe utrzymanie reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Przykładowo umieszczenie dziecka w zakładzie poprawczym w lutym skutkuje tym, że ulgę można odliczyć tylko za styczeń (przy założeniu, że dziecko do końca roku w zakładzie tym przebywało).