Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego za 2011 r. jest ten urząd skarbowy, który był właściwy dla podatnika 31 grudnia 2011 r.
– Jeśli podatnik przeprowadzi się w 2012 r., ale przed upływem terminu do złożenia zeznania za 2011 r., czyli przed 30 kwietnia, nie wpłynie to na zmianę właściwości urzędu, do którego należy złożyć zeznanie – wyjaśnia Joanna Skibicka, konsultant w Stone & Feather Tax Advisory.
Od 1 stycznia tego roku zostały zmienione przepisy dotyczące aktualizacji danych w urzędzie skarbowym, a formularz NIP-3 zastąpiono zgłoszeniem ZAP-3. Joanna Skibicka wyjaśnia, że jest ono przeznaczone dla osób fizycznych będących podatnikami, które jednocześnie są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są także płatnikami podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
– Przy zmianie miejsca zamieszkania przez takich podatników za aktualizację uznaje się podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym – podpowiada Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy.
Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania na druku ZAP-3. Zatem – jak dodaje Katarzyna Bieńkowska – osoba dokonująca rozliczenia podatkowego za 2011 r. może zaktualizować dane albo w zeznaniu (jeśli adres zameldowania i zamieszkania jest taki sam), albo za pomocą ZAP-3 (jeśli zameldowanie jest różne od zamieszkania).

36 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– Gdy adres miejsca zamieszkania podatnika jest taki sam jak adres miejsca zameldowania, który znajduje się w rejestrze PESEL, podatnicy nie muszą zgłaszać tego adresu urzędowi skarbowemu – zapewnia Katarzyna Bieńkowska.
Takie zgłoszenie należy zaś złożyć, gdy chcemy rozliczyć się w urzędzie innym niż właściwy dla miejsca zameldowania – trzeba je złożyć w urzędzie właściwym dla aktualnego miejsca zamieszkania, tam gdzie dany podatnik faktycznie mieszka i zamierza dokonać rozliczenia podatkowego.