Złożenie przez emeryta lub rencistę samodzielnie zeznania podatkowego na podstawie formularza PIT-40A pozwala rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z ulg.
Roczne obliczenie podatku z tytułu wypłaconych świadczeń z urzędu sporządza organ rentowy na druku PIT-40A do końca lutego, a następnie przekazuje emerytowi lub renciście i urzędowi skarbowemu. ZUS nie uwzględni w takim rozliczeniu ulg podatkowych ani nie rozliczy emeryta wspólnie z małżonkiem. Nie oznacza to jednak, że z takich przywilejów emeryci i renciści korzystać nie mogą. Jedynym warunkiem jest samodzielne złożenie zeznania podatkowego.
– Dotyczy to podatników uzyskujących dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – wylicza Marcin Sikora, doradca podatkowy w kancelarii prawno-podatkowej Sikora i Wspólnicy.