W zeznaniu za 2011 rok trzeba wykazać wszystkie zarobione kwoty. Zatajenie ich przed fiskusem może spowodować kłopoty finansowe.
Reklama

Podatnicy mają jeszcze trzy miesiące, aby wypełnić zeznanie za 2011 r. Warto dobrze przygotować się do rozliczenia, aby nie zapomnieć o żadnym dochodzie. Gdy nie ujawnimy lub celowo nie podamy wszystkich zarobków w skarbówce, urzędnicy będą mogli to zweryfikować. Ich podejrzenia wzbudzą z pewnością niskie dochody, a wysokie wydatki, np. na auto, dom, jacht.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidują, że od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów pobiera się zryczałtowany PIT w wysokości 75 proc.

Stawka ta nieprzypadkowo ustalona została na tak wysokim poziomie, ponieważ ma pełnić funkcję prewencyjną w stosunku do podatników uchylających się od zapłaty – wyjaśnia Joanna Skibicka, konsultant podatkowy w Stone&Feather Tax Advisory.

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w danym roku wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu z lat poprzednich.

Reklama

Przychody opodatkowane to takie, które zostały ujawnione fiskusowi, niezależnie od formy opodatkowania, w szczególności w złożonych deklaracjach (zeznaniach), ale też wynikające z decyzji podatkowych, a także wynikające z odpowiednich dokumentów potwierdzających dochody uzyskane w innych krajach.

W przypadku PIT od dochodów z nieujawnionych źródeł zobowiązanie powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej jego wysokość. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

– Termin ten biegnie od dnia skutecznego doręczenia decyzji podatnikowi – zastrzega Joanna Skibicka.

Kwestia doręczania pism została uregulowana w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Osobom fizycznym pisma doręcza się w mieszkaniu lub w miejscu pracy. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pismo doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Jednocześnie w oddawczej skrzynce pocztowej albo na drzwiach mieszkania adresata lub też w widocznym miejscu przy wejściu na jego posesję należy umieścić zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy.

89 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Gdy pismo nie może być doręczone w żaden z opisanych sposobów, wtedy jest ono przechowywane w placówce pocztowej przez 14 dni.

– Aby takie doręczenie było skuteczne, listonosz jest zobowiązany umieścić w skrzynce pocztowej adresata zawiadomienie o pozostawieniu pisma – podkreśla Joanna Skibicka.

Jeśli adresat nie odbierze pisma, będzie ono uznane za doręczone po upływie 14 dni od dnia złożenia pisma w placówce pocztowej. Natomiast gdy adresat odbierze pismo przed upływem 14-dniowego terminu, datą doręczenia będzie dzień odbioru pisma i od tego dnia podatnik ma 14 dni na uregulowanie zobowiązania.

Joanna Skibicka przypomina, że dniem dokonania zapłaty jest dzień wpłacenia kwoty podatku w gotówce w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku czy placówce pocztowej. Jeśli podatnik będzie dokonywał płatności przelewem, to dniem zapłaty będzie dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

Do 30 kwietnia 2012 r. podatnicy składają zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Jeśli pracownik uzyskiwał dochody od pracodawcy oraz innego zleceniodawcy, w składanym PIT-37 musi wykazać wszystkie te źródła przychodów opodatkowane według skali