Prokurent osiągający przychody z innych źródeł musi je opodatkować w zeznaniu PIT 2011 zgodnie ze skalą PIT ze stawkami na poziomie 18 i 32 procent.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierza powołać prokurenta. Będzie on pełnił swoją funkcję jedynie na podstawie uchwały zarządu spółki. Wysokość wynagrodzenia za pełnienie tych funkcji również zostanie określona uchwałą zarządu. Właściciele firmy nie wiedzą, czy od takiego wynagrodzenia muszą pobierać zaliczki na podatek dochodowy.
Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, że prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.
W analizowanej sprawie przychodu z wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy, bowiem prokura nie jest wykonywana na podstawie umowy o pracę. Tytułem do wypłaty należności nie jest również umowa-zlecenie, zgodnie z którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Wobec tego takie świadczenie pieniężne należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł.
Tym samym spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia. Ma ona jedynie obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT–8C).
W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego powinien informację przekazać prokurentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 stycznia 2012 r. (nr ILPB1/415-1195/11-2/AMN).