Jeśli podatnik inwestował w 2011 roku na zagranicznej giełdzie, w tym przez platformy internetowe i uzyskał jakikolwiek przychód, ma obowiązek wykazać te kwoty w rocznym zeznaniu PIT-38.
Rozliczenie takich przychodów zagranicznych nie zawsze będzie łatwe. Zagraniczne biuro maklerskie, przy pomocy którego np. inwestowaliśmy, nie ma obowiązku przesłać nam druku podobnego do polskiego PIT-8C, w którym brokerzy uwzględniają przychody i koszty podatnika.
Jak mówi Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, podatnicy osiągający przychody z instrumentów finansowych mają obowiązek uwzględnić je w zeznaniach bez względu na to, czy otrzymali odpowiednią informację.
Pomocne dla podatnika, mogą być wyciągi, np. z internetowego konta o zrealizowanych transakcjach. Jeśli podatnik ich nie ma, powinien o nie wystąpić do zagranicznej instytucji i to jak najszybciej, ponieważ czas na złożenie PIT-38 za 2011 rok mija z końcem kwietnia tego roku. Jeśli nawet podatnik nie otrzyma takich danych na czas, powinien posłużyć się wpływami na konto bankowe z takich transakcji, a przy uwzględnianiu kosztów odszukać historyczne kursy cen akcji, które kupował za granicą.

88 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (akcji) określa się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami ich uzyskania
– Przy braku możliwości identyfikacji sprzedawanych papierów przepisy nakazują stosować metodę FIFO (tj. pierwsze przyszło – pierwsze wyszło) – mówi Katarzyna Ryszard.
Metoda ta ma zastosowanie, jeśli inwestor w roku wielokrotnie sprzedawał akcje tej samej spółki, nabytych po różnych cenach. Zasadą jest, że każda sprzedaż dotyczy papierów nabytych najwcześniej.

Dochód uzyskany za granicą oraz zapłacony tam podatek należy wykazać w załączniku PIT/ZG w części C.3

Kiedy już zgromadzimy potrzebne dane, przychody i odpowiadające im koszty oraz dochód lub stratę wpisujemy w przypadku transakcji zagranicznych bezpośrednio do zeznania PIT-38. Dodatkowo gdy od transakcji zagranicznych pobrano nam podatek dochodowy za granicą, do deklaracji należy dołączyć PIT-Z/G. Druk ten służy do odliczenia podatku zapłaconego w innym kraju. I tak w przypadku gdy polski inwestor uzyskuje dochody zarówno z polskiej, jak i z giełdy zagranicznej, to dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.