Dochody naukowców z prac badawczych będą opodatkowane PIT wyłącznie w Polsce.
Podatniczka wyjechała na dwuroczny kontrakt do USA, gdzie została zatrudniona na Uniwersytecie Stanforda na stanowisku adiunkta (oficjalna nazwa angielska Post Doctoral Scholar). Tam prowadzi badania naukowe w dziedzinie astrofizyki. Badania te prowadzone są w interesie społecznym. Podatniczka, rozliczając dochody zagraniczne w Polsce, chciałaby skorzystać z ulgi abolicyjnej.
Według Izby Skarbowej w Warszawie nie będzie to możliwe. Dochody z prac badawczych będą opodatkowane wyłącznie w Polsce.
Ponadto podatnik uzyskujący dochody z pracy za granicą, w państwie, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje stosować, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego, powinien on dokonać obliczenia rocznego podatku z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a następnie od tak obliczonego podatku ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną.
Celem wprowadzenia ulgi abolicyjnej było wyrównanie różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodą proporcjonalnego odliczenia, a metodą wyłączenia z progresją, czyli zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą. W ramach ulgi abolicyjnej odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym według metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego od dochodów, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad dotyczących metody wyłączenia z progresją. Dodatkowo odliczenia nie stosuje się, gdy dochody uzyskane zostały w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o PIT, czyli rajach podatkowych.
Według warszawskiej izby w omawianej sytuacji nie można mówić o jakimkolwiek zrównaniu obciążeń podatkowych wynikających z metod unikania podwójnego opodatkowania, gdyż uzyskane dochody przez podatniczkę nie podlegają opodatkowaniu za granicą.
Zatem rozliczając się za rok 2011 rok ze swoich dochodów uzyskanych w USA i w Polsce, podatniczka nie skorzysta z ulgi abolicyjnej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2011 r. (nr IPPB4/415-775/11-2/SP).