Mąż i żona w rozliczeniu PIT za 2011 rok mają prawo uwzględnić składki zdrowotne KRUS.
Reklama
Małżonkowie chcą złożyć wspólny PIT za 2011 r. Mąż nic nie zarobił w ubiegłym roku, ale opłacał składki do KRUS. Żona była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czy mogą złożyć wspólny PIT i odliczyć zapłacone składki KRUS?
Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe, wykazując w nim uzyskane dochody.
Andrzej Dmowski, partner zarządzający w Russell Bedford, przypomina, że aby można było skorzystać z takiego rozliczenia, małżonkowie muszą przez cały rok pozostawać w związku małżeńskim, posiadać wspólność majątkową, złożyć pisemne oświadczenie o wyborze wspólnego PIT oraz nie korzystać z opodatkowania uzyskiwanych przez siebie dochodów podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), podatkiem tonażowym lub kartą podatkową.
– Wspólne rozliczenie małżonków ma zastosowanie do sumy ich dochodów, ale opodatkowanych wyłącznie według skali podatkowej, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, ulg określonych w art. 26 i art. 26c ustawy o PIT – podkreśla Andrzej Dmowski.
Zatem bez względu na to, czy małżonek osiągnął dochód czy nie, jeśli opłacane przez niego składki wynikają z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie mogą zostać odliczone od dochodu.
W sytuacji gdy jeden z małżonków nie osiągnął w danym roku dochodu, mąż i żona mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Wtedy – jak dodaje Andrzej Dmowski – przyjmuje się, że dochód osiągnięty przez jednego z nich (po uwzględnieniu ulg) jest ich wspólnym dochodem stanowiącym podstawę, od której oblicza się podatek.
Następnie tak ustalony podatek obniża się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconych lub pobranych przez płatnika. Kwota odliczenia tej składki nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.
– W związku z tym odliczenie to dotyczy również zapłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ponieważ jest to składka opłacana na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – stwierdza Andrzej Dmowski.

PIT 2011 105 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Dokonując wspólnego rozliczenia, małżonkowie nie mogą uwzględnić składek KRUS z tytułu ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowych), ale mogą uwzględnić składki zapłacone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.