Podatnik zarabiający poza Polską ma prawo uwzględnić w PIT 30 proc. diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy.
Rozliczanie dochodów zagranicznych dotyczy osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. mających w kraju miejsce zamieszkania, a jednocześnie osiągających przychody z tytułu pracy za granicą.
– Osoby takie zobowiązane są do rozliczenia podatku od całości osiągniętego przez nie dochodu, a zatem zarówno uzyskanego w Polsce, jak i za granicą – wyjaśnia Agnieszka Samborska, konsultant podatkowy w Accace.
Jednym z aspektów, o którym należy pamiętać przy obliczaniu wysokości dochodu do opodatkowania, jest możliwość odliczania od przychodu kwoty wolnej.

47 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Wysokość kwoty wolnej od podatku uzależniona jest od kraju, w którym podatnik osiągnął dochód z pracy. Agnieszka Samborska podpowiada, że oblicza się ją biorąc pod uwagę wysokość diety określonej dla danego kraju w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
– Kwota wolna od podatku stanowi 30 proc. równowartości diety z tytułu podróży służbowej do danego kraju, za każdy dzień pobytu za granicą – dodaje Agnieszka Samborska.

Rozliczając zagraniczne dochody w zeznaniu rocznym należy uwzględnić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Maria Kukawska, doradca podatkowy Stone & Feather Tax Advisory, zwraca uwagę, że zwolnienie to dotyczy nie tylko dni roboczych, ale także dni wolnych od pracy (miejscowych świąt, weekendów). Trzeba pamiętać też, że 30 proc. diety należy odjąć od przychodu (tj. na etapie wyliczania dochodu do opodatkowania). Zwolnienie to nie dotyczy pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski, pracowników sił zbrojnych czy misji pokojowych oraz członków służby zagranicznej.
– Odpowiednie przeliczenie dochodów uzyskiwanych w walutach obcych na złote powinno odbyć się w uwzględnieniem kursu rzeczywiście obowiązującego w dniu uzyskania przychodu (po kursie dnia, kiedy środki z tego tytułu trafiły na konto pracownika) – podpowiada Maria Kukawska.
Pracodawca, sporządzając PIT-11 dla pracownika, powinien uwzględnić odliczenie od przychodu wynoszące 30 proc. diety, a zatem pracownik nie kalkuluje i nie wykazuje kwoty diet odrębnie w rocznym zeznaniu PIT.