Deputaty węglowe lub wypłacane w ich miejsce ekwiwalenty pieniężne są przychodem ze stosunku pracy i trzeba je rozliczyć w PIT.
Pracodawca może przekazywać pracownikom świadczenia rzeczowe lub wypłacać ekwiwalenty tych świadczeń. Te należne górnikom wymienia rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz.U. z 1982 r. nr 2, poz. 13 z późn. zm.).
Pracownikom objętym przepisami rozporządzenia przysługuje deputat węglowy w naturze i ekwiwalencie pieniężnym lub tylko w ekwiwalencie pieniężnym. Emerytom i rencistom uprawnionym do deputatu węglowego oraz wdowom (wdowcom) i zupełnym sierotom po nich przysługuje bezpłatny węgiel opałowy lub ekwiwalent pieniężny za ten węgiel. W zakładach pracy szczegółowe kwestie związane z przyznawaniem tego rodzaju świadczeń regulują układy zbiorowe pracy bądź regulaminy wynagradzania.