Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. można rozliczyć też po 30 kwietnia br. Niektórzy będą jednak musieli w tym celu złożyć korektę zeznania rocznego.
W przypadku podatników CIT w jednym rozporządzeniu przesunięto zarówno termin składania zeznań rocznych, jak i zapłaty podatku, ale w przypadku podatników PIT nie wprowadzono takiego rozwiązania. Na szczęście nie oznacza to, że tylko do 30 kwietnia mogą oni rozliczyć się bez poniesienia negatywnych konsekwencji.

Brak kar

Po pierwsze, za spóźnienie nie będą wszczynane postępowania na podstawie kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej: k.k.s.). Nie będzie więc kar za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wynika to z art. 15zzj ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 368; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695), który został dodany przez tarczę antykryzysową 1.0 (Dz.U. poz. 568). Zgodnie z nim złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 31 maja 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 par. 4 k.k.s. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. Innymi słowy, spóźnione zeznanie będzie traktowane jako czynny żal.
Po drugie minister zaniechał poboru odsetek za zwłokę od należności wynikających z zeznań: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39 – złożonych za 2019 r. Warunkiem będzie jego zapłata do 1 czerwca. Przewiduje to rozporządzenie ministra finansów z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. poz. 728), które wejdzie w życie 1 maja br.

1 proc. PIT

Po 30 kwietnia br. będzie też można wybrać organizację pożytku publicznego, której podatnik będzie chciał przekazać 1 proc. podatku. Wynika to z art. 19 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695; tarcza antykryzysowa 2.0), który dodaje art. 52v ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z tym przepisem OPP będzie można wskazać w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r. Należy pamiętać, że warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego 1 proc. PIT wybranej organizacji będzie zapłata przez podatnika do 30 czerwca 2020 r. podatku w pełnej wysokości (art. 45c ust. 2 ustawy o PIT).
Warto zwrócić uwagę na rozbieżność podanych w przepisach terminów. W rozwiązaniu z tarczy 1.0. o braku konsekwencji karnoskarbowych przy złożeniu zeznania i zapłacie podatku po terminie mowa bowiem o ostatecznym terminie przypadającym na 31 maja. A – jak już pisaliśmy – termin ten nie ulega przesunięciu (patrz „Pułapka na składających PIT. Prawo się rozjeżdża”, DGP nr 70/2020). Natomiast w przypadku zaniechania poboru odsetek i w przypadku 1 proc. dla OPP jest mowa o 1 czerwca. Aby nie ryzykować, lepiej więc rozliczyć się z fiskusem do końca maja.

Skutki bezczynności

Problem ten w dużej części nie dotyczy podatników, którzy posługują się formularzami PIT-37 i PIT-38. Zeznania to bowiem zostaną automatycznie złożone z upływem ustawowego terminu na ich złożenie zeznania (30 kwietnia). Jeżeli podatnicy będą chcieli wprowadzić jakieś zmiany do swoich zeznań po tym terminie, to będą musieli złożyć korektę.
Jest to związane w usługą Twój e-PIT, w ramach której Krajowa Administracja Skarbowa sama wypełnia zeznania i udostępnia je podatnikom na Portalu Podatkowym (po zalogowaniu). Aby się zapoznać ze swoim zeznaniem, wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl. i kliknąć po prawej stronie w pole „Zobacz Twój e-PIT”.
Jeszcze do 30 kwietnia br. podatnik może:
  • zaakceptować wypełnione przez KAS PIT-37 i PIT-38 bez zmian i wysłać,
  • wprowadzić w nich dodatkowe ulgi, zaakceptować i wysłać,
  • odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie (można to też zrobić bez odrzucania Twojego e-PIT).
Jeżeli podatnik nic nie zrobi, to w tym terminie PIT zostanie zaakceptowany automatycznie.
Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na koniec marca informowało, że jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.
wAŻNE Jeśli podatnik wprowadził zmiany w zeznaniu w usłudze Twój e-PIT, ale zmienionego zeznania nie zaakceptował i nie wysłał, to wówczas nie zostanie ono automatycznie uznane za złożone z 30 kwietnia 2020 r.
Trochę inaczej sprawa wygląda z PIT-28 i PIT-36, które skarbówka po raz pierwszy wypełniła w rozliczeniu za 2019 r., ale tylko dla podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. W tym bowiem przypadku zasada automatycznej wysyłki nie obowiązuje. Wypełnione formularze trzeba samodzielnie zaakceptować, niezależnie, czy podatnik coś w nich zmieniał, czy też nie. W przeciwnym razie nie zostawanie on wysłany.
Niezależnie od formularza, na którym podatnik się rozlicza, przed zaakceptowaniem zeznania (lub po automatycznej wysyłce) warto sprawdzić, czy dane wprowadzone przez skarbówkę pokrywają się np. z tymi, które płatnik wskazał w PIT-11, albo czy ulga na dzieci, którą rozliczył fiskus, jest prawidłowo wpisana.

Preferencje nie przepadają

A co z preferencjami, których fiskus nie uwzględnił w zeznaniu, jeżeli zostanie ono automatycznie wysłane? Nadal będzie można z nich skorzystać, składając kolektę. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w marcowym komunikacie. „Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.” – napisał resort. Wówczas jednak – jako właściwy termin do tego wskazywał 31 maja (niedziela), a nie 1 czerwca.
Co istotne, możliwość zastosowania wspólnego rozliczenia czy ulg po ustawowym terminie wynika z obowiązujących przepisów. Parlament nie musiał w tym zakresie wprowadzać żadnych szczególnych zasad – tak jak to zrobił w przypadku wyboru OPP, aby po 30 czerwca można było przekazać 1 proc. PIT.
Jeżeli chodzi o wspólne rozliczenie z małżonkiem, to należy pamiętać, że zeznania udostępnione na Portalu Podatkowym są wypełnione dla podatników indywidualnie. Jeżeli małżonkowie chcą się rozliczyć wspólnie, to samodzielnie muszą wybrać taką opcję (zaznaczyć odpowiednie pole), nawet jeżeli rok wcześniej rozliczali się wspólnie. Jeżeli indywidualne zeznania małżonków zostaną automatycznie zaakceptowane – to na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć korektę i rozliczyć się wspólnie. Przypomnijmy bowiem, że przepisy w tym zakresie zmieniły się od 1 stycznia 2019 r. (i miały po raz pierwszy zastosowanie do rozliczeń za 2018 r.). Nowelizacja z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2159) z art. 6 ustawy o PIT usunęła ust. 10, który uzależniał preferencję od złożenia zeznania w terminie. Usunięcie tego zastrzeżenia spowodowało, że z ulgi można również skorzystać, korygując zeznanie już po ustawowym czasie.

Ulga na dzieci

Trochę inaczej jest w przypadku ulgi prorodzinnej, bo tę w większości przypadków wpisuje sam fiskus. W 2020 r. (tj. w rozliczeniu za 2019 r.) dotyczy to również dzieci nowo narodzonych, bo fiskus zaczął korzystać z rejestru PESEL. Podatnik w takich przypadkach nie musi więc już sam uwzględniać ulgi, tak jak to było w ubiegłym roku. Ulga nie jest automatycznie uwzględniana u tych podatników, których dzieci są pełnoletnie i uczą się w szkołach policealnych lub studiują za granicą.
W każdym przypadku warto jednak sprawdzić, czy skarbówka prawidłowo wpisała ulgę. Ale nawet po ustawowym terminie można ją uzupełnić – składając korektę automatycznie zatwierdzonego zeznania. Można w niej też wprowadzić inne ulgi, których fiskus co do zasady sam nie wpisuje. Chodzi np. o ulgę rehabilitacyjną, na internet czy termomodernizacyjną.
Minusem zastosowania preferencji dopiero w korekcie będzie jednak późniejsze otrzymanie wykazanej nadpłaty. Termin jej zwrotu liczy się bowiem od dnia złożenia korekty.
Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT
Do zeznania można się zalogować na dwa sposoby. Poprzez profil zaufany – może go założyć w kilka minut osoba, która korzysta z bankowości elektronicznej. Taką możliwość oferują T-mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Pekao, mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Inteligo, a także Envelo (Grupa Poczty Polskiej).
Można się też zalogować, podając dane autoryzacyjne:
• PESEL albo NIP i datę urodzenia,
• kwotę przychodu z deklaracji za 2018 r.,
• jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2019 r.), i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 r. ©℗