Przy zamianie nieruchomości rolnych nie przysługuje zwolnienie z PIT – orzekł NSA.
Wkrótce ma się to jednak zmienić. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej zakłada bowiem, że zwolnione z PIT będą przychody nie tylko ze sprzedaży, ale wszelkiego rodzaju odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, a także – to nowość – udziałów.
Dzięki temu z ulgi będą korzystać nie tylko ci, którzy sprzedają nieruchomość rolną, a także ci, którzy np. zamieniają ją na inną.
W lepszej sytuacji znajdą się również współwłaściciele takiej nieruchomości. Dziś bowiem toczą sądowe spory o możliwość skorzystania z ulgi przy sprzedaży udziału (pisaliśmy o tym DGP nr 171/2018 „Współwłaściciele też nie zapłacą daniny przy sprzedaży nieruchomości rolnej”).
Obecnie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT mówi, że przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku, o ile po sprzedaży grunty nie utracą charakteru rolnego (chodzi o sprzedaż przed upływem pięciu lat od nabycia, bo po upływie tego terminu przychód w ogóle nie powstaje).
Spór z fiskusem toczył rolnik, który zdecydował się zamienić swój grunt na inny, należący do innego rolnika. Uważał, że to lepsze rozwiązanie niż zawieranie dwóch umów sprzedaży. Tłumaczył, że skoro wskutek zamiany grunty nie utraciły charakteru rolnego, to przysługuje zwolnienie z PIT. Nie zapłacił więc podatku.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że zwolnienie jest tylko przy sprzedaży. Stwierdził, że nawet jeśli efekt zamiany jest taki sam, to nie oznacza to, że są to czynności tożsame. Art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT trzeba rozumieć ściśle – argumentował.
Tego samego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Zwrócił uwagę na to, że ustawodawca nie użył określenia „odpłatne zbycie”, tylko „sprzedaż”.
Z taką wykładnią nie zgodził się WSA w Gliwicach. Orzekł, że w tym przypadku sprzedaż i zamiana powinny być traktowane na równi. Wyjaśnił, że ustawodawca wprowadził zwolnienie po to, żeby zoptymalizować produkcję rolną.
Podatnik przegrał jednak w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sędzia Alina Rzepecka wyjaśniła, że zwolnienie nie obejmuje podatników, którzy dokonali jakiegokolwiek odpłatnego zbycia, lecz wyłącznie tych, którzy dokonali sprzedaży całości lub części nieruchomości rolnej.
Wyrok NSA z 19 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2547/16.