2 maja mija termin rozliczania się z fiskusem. By rozliczyć PIT należy udać się tego dnia do urzędu, przesłać deklarację za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie. W ostatnich latach najchętniej wybieraną przez podatników formą rozliczenia się z fiskusem było przesłanie deklaracji przez internet. W 2016 roku do fiskusa wpłynęło 8,3 mln deklaracji drogą elektroniczną. O czym pamiętać wypełniając PIT?

Szybki PIT czyli wstępnie wypełniona deklaracja

Osoby rozliczające PIT-37 lub PIT-38 mogą skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego czyli Pre-filled Tax Return (PFR). Jest to propozycja rocznego rozliczenia, dzięki której podatnik nie musi sam wypełniać zeznania podatkowego – częściowo robi to za niego administracja podatkowa. PFR zawiera m.in. informacje o naszych przychodach, kosztach ich uzyskania, dochodach czy składkach na ubezpieczenia.Te uzupełniane są np. w oparciu o PIT-11. Podatnik musi jedynie sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym przez fiskusa zeznaniu, podpisać i wysłać deklarację. Potwierdzeniem rozliczenia się z wykorzystaniem PFR jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – tak samo jak w przypadku e-Deklaracji. To dowód poprawnego złożenia zeznania elektronicznego.

Kwotę podatku można zmniejszyć

Bez względu na formę złożenia deklaracji warto zastanowić się nad tym, czy w roku podatkowym ponieśliśmy koszty, które kwalifikują się do odliczenia od podatku bądź dochodu. Koszty zmniejszające kwotę dochodu, a pośrednio także wysokość podatku to np. opłaty za internet. Ulga ta skierowana jest szczególnie do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z fiskusem. Ulga ta przysługuje bowiem wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Na kwotę dochodu wpłyną tez odprowadzone składki ZUS, przekazane darowizny, czy wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Bezpośrednio od podatku odlicza się z kolei składki na ubezpieczenia zdrowotne, czy ulgę na dzieci. O wszystkich ulgach i odliczeniach przysługujących podatnikom w 2017 roku przeczytasz tutaj>>

Zapomniałeś o ulgach lub źle wpisałeś dane? Możesz dokonać korekty

Najczęstsze powody składania korekty zeznania to brak załącznika, w którym podatnik uwzględnia koszty, które odlicza od podatku lub dochodu. To także błędne przepisanie kwoty dochodu lub odprowadzonych przez płatnika składek. W każdym z przypadków podatnik może złożyć korektę zeznania bez konieczności uzasadniania tego faktu. Wystarczy jedynie uzupełnić na nowo ten sam formularz zaznaczając, że jest to korekta, a nie właściwe zeznanie. Więcej o tym, jak dokonać korekty, przeczytasz tutaj>>

NIP czy PESEL?

W zeznaniach podatkowych fiskus wymaga od podatników podania NIP lub numeru PESEL czyli identyfikatora podatkowego. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, numer PESEL wpisują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT. Pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą lub podatnicy VAT muszą wpisać w odpowiednim polu Numer Identyfikacji Podatkowej. Dotyczy to także osób będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

Jak podpisać e-deklarację?

Jednym ze sposobów jest podpis elektroniczny, który traktowany jest na równi z podpisem złożonym własnoręcznie przez osobę, która się nim posługuje. Nie każdy jednak go posiada a jego rejestracja bywa czasochłonna i kosztowna. Innym sposobem jest zatem wykorzystanie tzw. danych autoryzujących. W przypadku składania e-deklaracji podatnik, w celu uwierzytelnienia zeznania, musi wpisać kwotę dochodu uzyskanego w 2015 roku.

Komu przekazać 1 proc. podatku?

Do budżetu państwa nie musi wpłynąć pełna kwota odprowadzonego podatku. 1 proc. można przekazać na Organizacje Pożytku Publicznego. Wówczas we wniosku wpisuje się numer KRS wybranej organizacji i kwotę, którą podatnik chce jej przeznaczyć. Kwota na rzecz OPP nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Podatnik może też wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1 proc. podatku. Jest to tzw. cel szczegółowy. Pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające” tuż po „Wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Więcej przeczytasz tutaj>>

Miejsce zameldowania czy zamieszkania?

Który urząd skarbowy należy uwzględnić w deklaracji? Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych o wyborze urzędu skarbowego decyduje miejsce zamieszkania. Zgodnie z art.45, właściwość miejscowa urzędu skarbowego określana jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Akt precyzuje, że chodzi o urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – właściwość ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Nie jest za późno na tradycyjną formę rozliczeń

By rozliczyć PIT, podatnicy wciąż mogą udać się do urzędu. Jak informuje resort finansów, osoby, które chcą tradycyjnie złożyć zeznanie papierowe, mogą skorzystać z pomocy swojego urzędu skarbowego. W ostatnim dniu rozliczeniowym, czyli 2 maja, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą dyżurować w salach obsługi urzędu. Informacje o dokładnych godzinach pracy w tych dniach znajdują się w konkretnym US lub na jego stronie internetowej. Wciąż można jeszcze wysłać uzupełnione zeznanie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Data wpisana na potwierdzeniu nadania jest dowodem złożenia deklaracji właśnie w tym dniu. Wówczas bezpiecznej jest wysłać PIT listem poleconym, a nie zwykłym.