Zostało niewiele czasu na rozliczenie się z fiskusem. Do 2 maja podatnicy muszą przesłać odpowiedni formularz drogą elektroniczną lub udać się do urzędu. Wciąż „najpopularniejszym” zeznaniem podatkowym jest PIT-37. W ubiegłym roku skorzystało z niego 16,4 mln Polaków. Przedstawiamy instrukcję, jak prawidłowo wypełnić ten druk.

W ostatnich latach najchętniej wybieraną przez podatników formą rozliczenia się z fiskusem było przesłanie deklaracji przez internet. W 2016 roku do fiskusa 8,3 mln deklaracji drogą elektroniczną. Jak szybko i skutecznie rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Jednym ze sposobów jest pobranie aplikacji e-deklaracje dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Po wpisaniu swojego imienia i nazwiska podatnik zostaje przekierowany do listy dostępnych formularzy.

Zanim podatnik zacznie wypełniać PIT-37, powinien przygotować formularz PIT-11, który dostał od pracodawcy. Druk ten zawiera informacje o dochodach, jakie podatnik uzyskał w 2016 roku. Te będą potrzebne, by wypełnić PIT-37.

Pierwszym krokiem jest jednak uzupełnienie wpisanie numeru identyfikacyjnego tj. NIP lub PESEL.

  • Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
  • NIP wpisuje się w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

Zgodnie z informacją, podatnik wypełnia jedynie jasne pola. Ciemne zarezerwowane są dla urzędu. W polu nr 5 należy wpisać rok, którego dotyczy zeznanie podatkowe tj. 2016. Pole nr 6 to wybór sposobu opodatkowania. Wówczas podatnik informuje, czy rozlicza się samodzielnie, z małżonkiem na zasadach ogólnych, z małżonkiem w wyjątkowych przypadkach tj. śmierć partnera lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Kolejny krok to wybór właściwego urzędu skarbowego. Który jest właściwy? Dowiedz się>>
W polu nr 10 należy zaznaczyć cel złożenia deklaracji: właściwe zeznanie lub korekta wcześniej złożonego. Jak dokonać takiej korekty? O tym przeczytasz tutaj>>
Następnie podatnik przechodzi do uzupełnienia swoich danych tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. W przypadku wspólnego rozliczenia, należy wypełnić też pole B.2 czyli dane małżonka.

W dalszej części podatnik przechodzi do uzupełnienia informacji o uzyskanych dochodach. Informacje te uzupełnia się w oparciu o dane z PIT-11. W zależności od źródła przychodów podatnik uzupełnić następujące pola: przychód, koszty uzyskania przychodu i zaliczkę pobraną przez płatnika. Suma wskazanych kwot w pozycji 6 wyliczana jest automatycznie. Analogicznie w przypadku wspólnego rozliczenia wykazuje się dochody małżonka.

Część D dotyczy odliczeń od dochodu. Pola 99 i 100 wypełniają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. W komórkach 101 i 102 należy wskazać kwotę składek zapłaconych do zagranicznych systemów na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Kolejną część czyli obliczenie podatku należy uzupełnić w oparciu o PIT-11 w zależności od wyboru formy opodatkowania. Pole 114 dotyczy podatników, którzy skorzystali z odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe, a następnie np. zmienili przeznaczenie lokalu na użytkowy bądź zbyli grunt lub prawo do wieczystego użytkowania gruntu.

Część F wypełniają podatnicy korzystający z odliczeń od podatku. Wówczas odliczyć można pobrane w roku podatkowym składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wykorzystujemy dane z formularza PIT-11. Kolejno zgodnie z instrukcjami na formularzu obliczamy zobowiązanie podatkowe. Część H dotyczy zwrotu z tytułu ulgi na dziecko. Jeśli nasze odliczenie jest wyższe niż kwota podatku do zapłacenia, wówczas taki zwrot jest prawem podatnika. Więcej o zwrotach ulgi przeczytasz tutaj>>

W pozycji 130 i 131 należy wykazać kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W pozycji 132 i 133 należy wpisać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, a kwotą ulgi na dzieci już odliczoną od podatku w części F zeznania. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków należy też wypełnić pozycję 133.

Część I wypełniają podatnicy uzyskujący przychód z tytułu operacji związanych z papierami wartościowymi. Z kolei część J dotyczy 1 proc. przekazywanego na cele organizacji pożytku publicznego (OPP). Wymagany jest wówczas numer KRS (10 cyfr) danej organizacji. Kwota odliczenia zostanie automatycznie wskazana na podstawie wpisanej wcześniej kwoty dochodu. Jeśli znamy cel szczegółowy, na który chcemy przekazać 1 proc. naszego podatku - wpisujemy go w pole nr 139. Jeśli chcemy, by organizacja przez nas obdarowana 1 proc. podatku dowiedziała się o naszym imieniu, nazwisku i przekazanej kwocie - zaznaczamy krzyżykiem pole 140. W pole nr 141 możemy wpisać dodatkowe dane kontaktowe dla obdarowanej organizacji. Więcej o procedurze przekazania 1 proc. na cele OPP przeczytasz tutaj>>

Jeśli podatnik składa wraz z deklaracją załączniki, w polach 142-145 musi wpisać „1”. Załączniki są automatycznie dołączane do zeznania, po wpisaniu liczby załączników do odpowiednich pól. Gdy nie dołącza się załączników pole musi być puste (nie wpisuje się zera).

Na końcu deklaracji podatnik musi się podpisać. Jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem, druga osoba również powinna złożyć swój podpis. Punkt 151 należy natomiast wypełnić w sytuacji, gdy ktoś inny składa PIT w naszym imieniu. Co z podpisem w przypadku e-deklaracji? Wówczas korzysta się z podpisu elektronicznego, lub – jeśli podatnik go nie posiada- danych autoryzacyjnych tj. kwota dochodu uzyskanego w 2015 roku.

Po zakończeniu wypełniania formularza a przed jego wysłaniem zalecane jest sprawdzenie poprawności jego wypełnienia. Możemy to uczynić klikając przycisk „Sprawdź poprawność” znajdujący się w prawym, górnym rogu każdej ze stron formularza. W przypadku wykrycia błędu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat – oznacza to, że należy dokonać korekty danych. W przypadku poprawnego wypełnienia pól, wyświetlony zostanie komunikat „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”. Sprawdzanie poprawności dokonywane jest również automatycznie przy wysyłaniu wypełnionego dokumentu.

Alternatywą dla podatników jest tradycyjny sposób rozliczenia się z fiskusem w Urzędzie Skarbowym. Wówczas obowiązek ten wypełnia się przy okienku podawczym urzędu. Wypełniony formularz można nadać także w polskiej placówce pocztowej, czy też złożyć w polskim urzędzie konsularnym.