Podatnicy często już po złożeniu rocznej deklaracji orientują się, że zawyżyli swoje przychody czy nie zgłosili przysługujących im ulg. Taka pomyłka działa na niekorzyść podatnika. Brak odliczenia wydatków zmniejszających podatek lub przychód czy dochód sprawia, że podatnik odprowadza większy podatek na rzecz fiskusa. Wówczas złożenie korekty będzie zobowiązaniem dla urzędu, by zwrócić podatnikowi nadpłacony podatek.

Prawo ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dają przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art.75 ustawy, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Mogą to zrobić zarówno podatnicy, jak i płatnicy i inkasenci. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Jak zmniejszyć podstawę opodatkowania i zapłacić mniejszy podatek? Sprawdź, jakie ulgi możesz odliczyć od dochodu rozliczając PIT>>

W przypadku rocznych deklaracji składanych w urzędzie, podatnik, płatnik lub inkasent wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty zobowiązany jest złożyć korektę zeznania. Jeżeli złożona korekta nie budzi wątpliwości urzędników, organ zobowiązany jest nadpłacony podatek bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Wówczas korekta deklaracji wywołuje skutki prawne.

Nadpłata wynikająca ze złożonego przez podatnika rocznego rozliczenia podatku (np. na formularzu PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L), co do zasady, podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak różne terminy zwrotu nadpłaty w zależności od podatku, którego dotyczy nadpłata, oraz szczegółowych okoliczności jej powstania. Zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta lub w gotówce. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Fiskus spóźnia się z wypłatą należności? W przypadku niedotrzymania przez organ podatkowy terminu zwrotu osobie ubiegającej się o zwrot nadpłaty przysługuje oprocentowanie w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych. Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych, wraz z odsetkami za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu. Można także złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa