Szef MS Adam Bodnar wszczął procedurę odwoławczą wobec prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Rafała Puchalskiego - poinformowało MS. Puchalski jest wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. MS poinformowało też o wszczęciu tych procedur wobec kierownictwa sądów okręgowych w Warszawie i w Krośnie.

Procedura Odwoławcza Wobec Sędziów Puchalskiego i Pawłowskiego

Poza sędzią Puchalskim minister sprawiedliwości wszczął procedurę odwoławczą wobec sędziego Józefa Pawłowskiego, który pełni funkcję wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. W pierwszym kroku procedura ta polega na wystąpieniu z wnioskiem do kolegium rzeszowskiego Sądu Apelacyjnego o wyrażenie opinii w tej sprawie. Jednocześnie szef MS - jak podał resort - zawiesił obu prezesów w pełnieniu czynności.

"W odniesieniu do sędziów: Rafała Puchalskiego i Józefa Pawłowskiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonym przez ogół sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu" - podało MS.

Zmiany w Ustawie o Ustroju Sądów Powszechnych z 2017 r.

Resort przypomniał też, że w 2017 r. - za poprzedniego kierownictwa MS - doszło do zmiany przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

"Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami" - podało ministerstwo.

Listy Poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa jako Przesłanka Odwołania

MS dodało też, że wniosek o odwołanie Puchalskiego i Pawłowskiego został uzasadniony podpisaniem przez nich list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa - jak zaznaczył resort - nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.

"Kolejna przesłanką odwołania jest okoliczność, iż sędzia Rafał Puchalski uchwałami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. i 12 maja 2022 r. dwukrotnie został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, gdy kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew przepisom Konstytucji RP" - dodano w komunikacie.

Argumenty Dotyczące Kryteriów Niezależności od Władzy

MS wskazało ponadto, że dodatkowym argumentem jest to, że udział Puchalskiego i Pawłowskiego w procedurze konkursowej przed obecną KRS nastąpił w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (po wyroku TSUE) "wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej".

Procedury Odwoławcze Wobec Kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie

Ponadto MS, przytaczając podobną argumentację, poinformował o wszczęciu procedur odwoławczych wobec prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Przanowskiej-Tomaszek i wiceprezesów tego sądu sędziów: Patrycji Czyżewskiej, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Radosława Lenarczyka, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej i Marcina Rowickiego. MS powołało się też na apel 129 sędziów o odwołanie kierownictwa SO w Warszawie.

"W treści apelu podniesiono, że prezes Sądu Okręgowego nie respektowała orzeczeń sądowych dotyczących przywracania do orzekania zawieszonych sędziów, a sam Sąd Okręgowy w Warszawie jest nieudolnie zarządzany, zaś problemy, z jakimi borykają się sędziowie i pracownicy nie są rozwiązywane. Wskazano, iż obecne kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie nie reprezentuje sędziów orzekających w tym sądzie ani nie zapewnia konstytucyjnych standardów w tym zakresie" - podało ministerstwo.

Wnioski o Odwołanie w Krośnie

Dodatkowo MS podało, że minister Bodnar skierował do kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie wniosek o wyrażenie opinii o odwołanie sędziego Grzegorza Furmankiewicza z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie i sędzi Marii Olszewskiej z funkcji wiceprezes tego sądu.

Zarówno prezesów i wiceprezesów SO w Warszawie, jak i w Krośnie, minister zawiesił w pełnieniu czynności.

Uzasadnienie Odwołania przez Szefa MS

Resort przypomniał też przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którymi prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez szefa MS w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez ministra z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie ministra, przy czym na czas do rozpoznania wniosku minister może zawiesić osoby, których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności. (PAP)

nno/ mrr/