Resort Adama Bodnara opublikował projekt rozporządzenia, którym obetnie dodatki funkcyjne rzecznikom dyscyplinarnym. Za pełnienie dodatkowych funkcji, sędzia dostanie wkrótce zaledwie 779 zł brutto miesięcznie. Wcześniej mógł liczyć na 6212 zł.

Znacznie mniejsze dodatki funkcyjne dla rzeczników dyscyplinarnych

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom, wprowadzone zmiany mają charakter przekrojowy. Dotyczą modyfikacji wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących:

  • Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych,
  • Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych,
  • zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającemu przy sądach apelacyjnych,
  • zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającemu przy sądach okręgowych
  • oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu MS.

Nowe przepisy służą dostosowaniu wysokości dodatków do rzeczywistego obciążenia zadaniami konkretnego sędziego.

Resort sprawiedliwości zapewnia, że czynności w postępowaniach prowadzonych dotychczas przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych będą podejmowane przez sędziów z najwyższymi kwalifikacjami merytorycznymi i etycznymi, dających rękojmię prawidłowego i niezależnego wypełniania zadań oskarżyciela dyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie. Rezultatem tego jest istotne ograniczenie liczby spraw prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Zatem utrzymywanie dotychczasowej wysokości dodatków funkcyjnych przewidzianych dla sędziów pełniących te funkcje odpowiednio 0,8 oraz 0,3-0,7 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego – jest bezzasadne. To przemawia za ustaleniem dodatków z zastosowaniem mnożnika 0,1 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Jak liczy się dodatek funkcyjny dla rzecznika dyscyplinarnego?

Dodatek funkcyjny jest obliczany na podstawie tzw. mnożnika związanego z wysokością średniego wynagrodzenia. W chwili obecnej dla głównego rzecznika dyscyplinarnego mnożnik ten wynosi 0,8, a średnie wynagrodzenie w bieżącym roku wynosi 7768 zł brutto. Oznacza to, że dodatek dla rzecznika wynosi 6212 zł miesięcznie. Resort Bodnara proponuje zmniejszenie mnożnika do 0,1. To oznacza wysokość dodatku w kwocie 779 zł brutto miesięcznie, zamiast 6212 zł.

Dodatki bez kumulacji

Z uwagi na złożoność spraw powierzanych Rzecznikom Dyscyplinarnym MS, resort sprawiedliwości uznał za zasadne określenie dodatku funkcyjnego w wysokości 0,5 podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego (w miejsce dotychczasowego mnożnika 0,3-0,8 podstawy). W przypadku powołania jednego sędziego do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości w dwóch lub większej liczbie spraw (co ma miejsce w praktyce stosowania instytucji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości) należne z tego tytułu dodatki funkcyjne nie podlegają kumulacji, lecz łączeniu.