Nie milkną echa afery wizowej, a na przesłuchanie komisji śledczej wciąż stawiają się kolejne osoby. MSZ reagując na problem korupcji i handlu wizami oraz nielegalnej migracji przygotowało projekt zmian rozporządzenia w sprawie opłat konsularnych. To oznacza wkrótce spore podwyżki opłat za wydanie wizy krajowej D. Będzie trudniej o pracę i wjazd do Schengen?

Zmiana w opłatach za wydanie wizy. Po co?

Jak twierdzi MSZ, przedstawione zmiany w załączniku do rozporządzenia dot. wysokości opłaty za wydanie wizy krajowej (wiza D) mają utrzymać integralność i jakości procesu rozpatrywania wniosków wizowych, przeciwdziałać wykorzystywaniu wizy jako narzędzia nielegalnej migracji oraz zrekompensować wzrost kosztów funkcjonowania administracji.

Według resortu spraw zagranicznych, podwyższenie opłaty za wizy ma ograniczyć rozpowszechnianą praktykę legalizacji (przedłużenia) pobytu w Polsce na podstawie kolejnej wizy - zamiast zezwolenia na pobyt. Podwyżka ograniczy wykorzystywanie polskiej wizy jako taniego i łatwego sposobu na uzyskanie prawa wjazdu i pobytu w strefie Schengen. Wiza krajowa nie będzie już tak atrakcyjnym cenowo instrumentem dla wnioskujących w złej wierze. Według projektodawców to ograniczy próby wykorzystywania jej jako możliwości wjazdu do Polski lub innych państw strefy Schengen w celu innym niż deklarowany.

Ważne

Wizy krajowe (typu D) uprawniają do swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen przez trzy miesiące w ciągu każdych sześciu miesięcy, co odpowiada zasadom tytułów pobytowych. Państwa członkowskie mają możliwość wydawania wiz typu D o maksymalnej rocznej ważności.

MSZ twierdzi, że zmiana wysokości opłaty nie spowoduje realnego ograniczenia liczby wydawanych wiz D. Pozwoli na udostępnienie miejsc na złożenie wniosku wizowego w polskich urzędach konsularnych osobom, które realnie chcą uzyskać wizę. Nie powinna również wpłynąć na liczbę wiz krajowych w celu wykonywania pracy w Polsce w tych przypadkach, w których praca jest nie tylko deklarowanym, ale także rzeczywistym celem wyjazdu.

Wizy będą droższe. Ile wyniesie opłata konsularna z wydanie wizy?

Podwyższenie opłaty konsularnejza przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy D zostanie ustanowione na poziomie 135 euro. Planowany jest również analogiczny wzrost opłaty konsularnej za ponowne rozpatrzenie wniosku.

Zmiana jest skorelowana z planowaną, w gronie państw Schengen w 2024 r., zwyżką opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen (z 80 do 90 euro). Podwyższenie opłaty jest również konsekwencją inflacji.

Wiza dla Ukraińców i Białorusinów

Co ważne, zmiana nie będzie miała wpływu na obywateli Ukrainy. Ci są na mocy dwustronnych porozumień zwolnieni z opłaty za wydanie wizy typu D. Obecnie również obywatele Białorusi, którzy stanowią największą grupę korzystającą z wiz krajowych, w przeważającej liczbie, korzystają z obniżonej opłaty konsularnej określonej kwotowo na 35 euro.

Jakie są opłaty za wizy krajowe w państwach strefy Schengen?

Opłaty za wizy krajowe w państwach strefy Schengen:

Austria - 150 euro

Belgia - 180 euro

Czechy - 100 euro (nauka i podróże), 200 (działalność gospodarcza)

Francja - 99 euro

Hiszpania - 80 euro

Niemcy - 75 euro

Portugalia - 90 euro

Węgry - 110 euro

Włochy - 116 (zatrudnienie), 50 (studia)

Część państw członkowskich, np. Finlandia i Dania (Czechy – w celu wykonywania pracy) nie wydaje wiz długoterminowych, a jedynie zezwolenia na pobyt.

Kogo najbardziej dotkną opłaty?

Obywateli Turcji ok. 28 tys. osób Dane statystyczne na podstawie Wiza-konsul Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele Indii ok. 15 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele Nepalu ok. 13 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele Uzbekistanu ok. 11 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele Filipin ok. 10 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele Kazachstanu ok. 8 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele Bangladeszu ok. 7 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.
Obywatele pozostałych państw trzecich ok. 70 tys. osób Wiza-konsul, jw. Zmiana profilu części wnioskujących.

Na czym polegała afera wizowa?

Afera wizowa wybuchła w związku z podejrzeniami korupcyjnymi dotyczącymi procesu przyznawania wiz do Polski przez pracowników służby konsularnej oraz urzędników MSZ. Wizy miały być preferencyjnie przyznawane imigrantom z regionów Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki. Według licznych doniesień medialnych za kontrolę nad procedurami wydawania wiz pobierano łapówki.

Szczególną uwagę zwrócono na byłego wiceministra MSZ odpowiedzialnego za sprawy konsularne, który nadzorował system przyznawania wiz. Miał być również autorem projektu rozporządzenia dotyczącego ułatwień wizowych dla pracowników tymczasowych z około dwudziestu krajów, w tym z krajów islamskich. Projekt zakładał zatrudnienia w Polsce nawet do 400 tysięcy pracowników.