808 – tyle spraw zakończył w 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii, a 78 z nich zostało rozstrzygniętych przez wielką izbę. W dwóch trybunał orzekał w pełnym składzie z uwagi na związek między poszanowaniem państwa prawnego a wykonaniem budżetu Unii. Chodziło o oddalone skargi Polski (C-157/21) i Węgier (C-156/21) na mechanizm warunkowości („pieniądze za praworządność”).

W rocznym podsumowaniu TSUE zwrócił uwagę jeszcze na kilka polskich spraw. Jako przykład swojej aktywności orzeczniczej w zakresie wartości państwa prawnego podał orzeczenie odpowiadające na pytanie prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego (C-132/20). Polska zajęła piąte miejsce w zestawieniu krajów, z których pochodzi najwięcej pytań prejudycjalnych do TSUE (39). Na czele tej listy są Niemcy, skąd pochodziło 98 spraw.

W ubiegłym roku po raz pierwszy TSUE zdecydował się zastosować z urzędu tryb przyspieszony

Z kolei w podsumowaniu działalności orzeczniczej dotyczącej ochrony konsumentów TSUE wskazał na sprawę dotyczącą LOT-u (C-597/20). Polski przewoźnik został zobowiązany przez węgierski organ odpowiedzialny za prawa pasażerów lotniczych do zapłaty po 600 euro każdemu pasażerowi opóźnionego o ponad trzy godziny lotu z Nowego Jorku do Budapesztu. Węgierski sąd, rozpatrujący odwołanie LOT-u, wystąpił do TSUE z pytaniem, czy wskazany organ może nakazać przewoźnikowi zapłatę odszkodowania, czy też jest to prerogatywa sądów krajowych. Trybunał orzekł, że organ może nałożyć takie zobowiązanie, o ile państwo członkowskie przyznało mu kompetencję w tym zakresie. Jedna z odsłon sprawy kar za kopalnie Turów została zaś zaliczona do najciekawszych wydarzeń w TSUE w kwietniu 2022 r.

W ubiegłym roku po raz pierwszy TSUE zdecydował się zastosować z urzędu tryb przyspieszony z uwagi na wagę i pilny charakter sprawy, co umożliwiło mu wydanie orzeczenia w terminie nieprzekraczającym pięciu miesięcy. Sprawa T-125/22 dotyczyła skargi telewizji RT France, której działalność została zakazana przez Radę UE na podstawie przepisów wymierzonych w rosyjską propagandę. TSUE uznał, że tak daleko idący środek ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa Unii, jest również proporcjonalny, ponieważ jest odpowiedni i niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów. ©℗

Trybunał Sprawiedliwości UE w liczbach / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe