Senacka komisja rozpoczęła prace nad indywidualną petycją, która zmierza do zwiększenia ochrony prawnej adwokatów wykonujących obowiązki zawodowe.

„Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator” – stanowi art. 7 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.). Zdaniem adwokata Roberta Pogorzelskiego regulacja ta wymaga doprecyzowania. W petycji skierowanej do Senatu zaproponował, by do wspomnianego artykułu dodać dalsze ustępy.

Pierwszy przewiduje, że adwokat podczas wykonywania i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych nie może być zatrzymany, a za przestępstwo popełnione podczas wykonywania i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bez zgody właściwego sądu dyscyplinarnego lub przełożonego dyscyplinarnego (dziekana okręgowej rady adwokackiej). Powyższe nie dotyczyłoby zatrzymania na gorącym uczynku. Natychmiastowe zwolnienie adwokata mógłby polecić dziekan okręgowej rady adwokackiej (ORA) właściwej ze względu na miejsce zatrzymania oraz sąd dyscyplinarny.

Drugi proponowany ustęp stanowi, że adwokat za wykroczenie popełnione podczas wykonywania i w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych odpowiada tylko dyscyplinarnie. Wyjątek to wykroczenia komunikacyjne – w ich przypadku adwokat mógłby przyjąć mandat, a wówczas nie podlegałby już odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji postanowiła wystąpić o opinie do Naczelnej Rady Adwokackiej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Sprawa mecenasa G. – (został zatrzymany – red.) ewidentnie w związku z wykonywaniem czynności służbowych, są wątpliwości prima facie co do tego przestępstwa. Sprawa ze Szczecina – rada adwokacka wyraża sprzeciw wobec stawiania zarzutów adwokatowi leżącemu w szpitalu – wyliczał adwokat Pogorzelski, poproszony o wskazanie przypadków uzasadniających wprowadzenie zmian.

Autor petycji kontynuował, że wyłączna dyscyplinarna odpowiedzialność za wykroczenia sędziów i prokuratorów służy temu, „aby w sposób administracyjny, porządkowy władza mająca złe intencje nie próbowała zakłócać wykonywania przez nich czynności służbowych”. W tym kontekście przytoczył artykuły prasowe o adwokatach, których policja chciała ukarać w związku z udzielaniem pomocy prawnej uczestnikom protestu czy za okazanie tylko legitymacji adwokackiej zamiast dowodu osobistego.

Po otrzymaniu opinii komisja planuje wrócić do prac nad petycją.©℗