Adwokaci pod pewnymi warunkami będą mogli promować swoje usługi i wizerunek – przewiduje projekt zmian Kodeksu Etyki Adwokackiej.

Poznaliśmy długo wyczekiwany projekt zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) wraz z uzasadnieniem. W poniedziałek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omawiało tekst proponowanej uchwały NRA. Teraz projekt oraz zaproszenie do udziału w konsultacjach otrzyma na skrzynkę e-mail każdy adwokat. Głosowanie nad uchwałą ma się odbyć na posiedzeniu plenarnym NRA w dniach 26-28 maja br.

Projekt przewiduje m.in. zmianę paragrafu 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej, który obecnie brzmi następująco: „Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego”.

Po zmianach reklama – zastąpiona zwrotem „informacja handlowa” – będzie już dopuszczalna. Projekt definiuje ją jako „każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata”.

Informacja handlowa nie może uchybiać zasadom etyki lub godności zawodu

Projekt przewiduje, że adwokata nadal będzie obowiązywał zakaz korzystania z informacji handlowej w szczególności:
- uchybiającej godności innych osób;
- naruszającej tajemnicę adwokacką;
- naruszający zasadę lojalności i koleżeństwa;
- porównawczej, nierzetelnej, podstępnej, nieprawdziwej, natarczywej, lub niestosownej.
- stwarzającej choćby prawdopodobieństwo wywołania oczekiwania co do wyników świadczonej pomocy prawnej;
- powołującej się na znajomości lub wpływy;
- zawierającej treści ocenne;
- wprowadzającej w błąd lub wyzyskującej taki błąd;
- nadużywającej zaufania, wykorzystującej łatwowierność, przymusowe położenie, brak wiedzy lub doświadczenia odbiorcy;
- odwołującej się do emocji lub uczuć;
- zawierającej treści lub odesłania nielicujące z wykonywaniem zawodu adwokata;
- umieszczanej w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu.Odwoływanie się do prowadzonych spraw wyłącznie za zgodą klienta

Zmieniony paragraf 23a przewiduje, że informacje handlowe adwokata muszą być wyraźnie oznaczone jako pochodzące od niego i umożliwiające jednoznacznie jego identyfikację.

Projektowany przepis stanowi ponadto, że adwokat jest odpowiedzialny za informacje handlowe opublikowane przez osoby trzecie w jego imieniu lub na jego rzecz, nie może promować jakiegokolwiek produktu lub usługi osób trzecich oraz nie może składać propozycji świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem innych podmiotów.

Dozwolone będzie odnoszenie się w informacjach handlowych do prowadzonych przez adwokata spraw, ale wyłącznie po spełnieniu określonych wymagań (m.in. co do zgody klienta).

Informowanie o stawkach wynagrodzeń adwokata

Projektowane nowe brzmienie paragrafu 23b przewiduje, że adwokat może informować o stawkach wynagrodzeń i metodach ich obliczania, jak i podawać informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Taka informacja powinna być jednoznaczna i określać w szczególności, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.

Projekt precyzuje również, że adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej poprzez oferty składane w przetargu lub konkursie, albo też na wyraźne życzenie potencjalnego klienta.

Nowy kodeks ma też określić, że adwokata obowiązuje zakaz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa, zasad współżycia społecznego lub nielicujący z zasadą godności zawodu adwokata.

Komisja Europejska chce znieść zakaz reklamy, adwokaci sami chcą ograniczeń

Zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej dotyczące zakazu reklamy były od dawna dyskutowane w środowisku, a powołany przez NRA zespół do prac nad zmianami zaczął prace niemal dwa lata temu. Na początku lutego br. Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce, Malcie i Słowenii w związku z wprowadzeniem całkowitego zakazu reklamy działalności prawników, co jest sprzeczne z dyrektywą usługową. W odpowiedzi prezes NRA adwokat Przemysław Rosati poinformował KE i Ministerstwo Sprawiedliwości o toczących się pracach.

W ich ramach NRA zleciła naukowcom z dwóch poznańskich uczelni badania adwokatów i konsumentów. Wynika z nich, że zarówno konsumenci, jak i sami adwokaci widzą konieczność wprowadzenia ograniczeń w posługiwaniu się przez adwokatów informacją handlową.