Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawach stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

W tegorocznej ustawie budżetowej podwyżki dla pracowników sądów, kuratorów i specjalistów zatrudnionych w opiniodawczych zespołach specjalistów sądowych oraz pozostałych pracowników przewidziano na poziomie 7,8 proc. Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia do 3490 zł, a od 1 lipca będzie wynosić już 3600 zł. Choć przepisy o płacy minimalnej nie dotyczą pracowników sądów i prokuratur, dolne limity wynagrodzeń w tych instytucjach były każdorazowo podnoszone wraz z jej wzrostem.
Nie inaczej ma być w tym roku. W rezultacie najniższe wynagrodzenia na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej, które obecnie wynoszą 3010 zł, zostaną podniesione do 3490 zł, a od połowy roku do 3600 zł. Nieznacznie wzrośnie też maksymalne wynagrodzenie na tych stanowiskach – z 6000 zł do 6100 zł.
Wyraźniejszy wzrost płacy nastąpi w przypadku stażystów. W ich wypadku najniższe wynagrodzenie zwiększy się o 400 zł (z 4800 zł do 5200 zł). Najniższa kwota za staż wzrośnie z 3100 zł do 3490 zł, a od połowy roku do 3600 zł. W takim sam sposób zwiększą się minimalne zarobki dla osób zatrudnionych na stanowiskach wspomagających. Najwyższe wynagrodzenie w tym segmencie wzrośnie z kolei z 9000 zł do 9750 zł.
Jeśli chodzi o stanowiska samodzielne, to najniższe wynagrodzenie zostanie podniesione tylko raz – z 3410 zł do 3600 zł, natomiast maksymalna płaca wzrośnie o 500 zł brutto – z 14 500 zł do 15 000 zł.
Projekt nowelizacji przewiduje również wprowadzenie (zarówno w sądach, jak i w prokuraturach) stanowiska technik informatyk/technik teleinformatyk. Kandydaci do pracy na tych stanowiskach będą musieli mieć wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
„Wprowadzenie obu wymienionych stanowisk z tak zakreślonymi wymaganiami kwalifikacyjnymi znacząco rozszerzy możliwości rekrutacji przez sądy i jednostki organizacyjne prokuratury osób nieposiadających wyższego wykształcenia informatycznego, ale mających kwalifikacje z zakresu informatyki i teleinformatyki pożądane przy rozwiązywaniu bieżących problemów z infrastrukturą informatyczną i teleinformatyczną w sądach powszechnych i jednostkach organizacyjnych prokuratury” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Zmienią się też wymagania kwalifikacyjne na stanowisku menedżer usługi. Będzie mógł się o nie ubiegać również kandydat, który ukończył studia podyplomowe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub prawa. Zmiana jest podyktowana trudnościami ze znalezieniem chętnych do pracy na tym stanowisku. Obecne wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w znacznym stopniu utrudniają znalezienie odpowiednich osób.
– Obecne wymagania eliminują możliwość przystąpienia do konkursu na to stanowisko osób, które mają inne niż wymienione w rozporządzeniu wykształcenie, ale mają odpowiednie kompetencje i umiejętności zdobyte przez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie, o jakim mowa w rozporządzeniu, oraz doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku – tłumaczy MS. ©℗