Skarżący zaskarżyli te decyzje, ale bezskutecznie. W związku z tym złożyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę (nr 40792/10), w której wskazali, że niemożliwe było dla nich formalne zarejestrowanie ich związków. Z powodu próżni prawnej, w której znaleźli się jako pary, byli pozbawieni jakiejkolwiek ochrony prawnej i napotykali znaczne trudności w życiu codziennym.
W wyroku z 13 lipca 2021 r. sędziowie ETPC orzekli jednogłośnie, że doszło do naruszenia art. 8 konwencji, ponieważ pozwane państwo nie uzasadniło braku jakiejkolwiek możliwości formalnego uznania związku osób tej samej płci. 22 listopada 2021 r. na wniosek rządu Federacji Rosyjskiej sprawa została przekazana do Wielkiej Izby.
W wyroku Wielkiej Izby z 17 stycznia 2023 r. trybunał w pierwszej kolejności wskazał, że ma jurysdykcję do rozstrzygania sprawy, ponieważ jej stan faktyczny zaistniał przed 16 września 2022 r. (po tej dacie skargi z Rosji nie będą rozpatrywane). Uwzględniając swoje orzecznictwo, trybunał potwierdził, że zgodnie ze swoimi pozytywnymi zobowiązaniami wynikającymi z art. 8 państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia ram prawnych umożliwiających parom tej samej płci odpowiednie uznanie i ochronę ich związku.