Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, który zmienia zasady obligatoryjnego udziału oskarżyciela publicznego w posiedzeniach sądu.

Korekta rozporządzenia jest pokłosiem nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855), która przyznaje prokuratorowi prawo do udziału w posiedzeniu w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia, zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego wstrzymania, a także wniesienia zażalenia na postanowienie w tej sprawie. W sytuacji gdy wstrzymanie orzeczenia skutkowałoby zwolnieniem skazanego z aresztu lub zakładu karnego, obecność taka jest wskazana. Natomiast obowiązkową obecność nowelizacja wprowadziła w stosunku do posiedzeń sądu penitencjarnego w przedmiocie warunkowego zwolnienia oraz odwołanie warunkowego zwolnienia.
W związku z tym projekt rozporządzenia przewiduje, że prokurator bierze udział w posiedzeniach sądu I lub II instancji, gdy ustawa tak stanowi, a także w wypadkach, gdy jest to uzasadnione wagą sprawy, a sąd rozstrzyga o przerwie w wykonaniu kary, zarządzeniu wykonania kary zastępczej, wstrzymaniu orzeczenia (jeśli skutkowałoby to zwolnieniem z zakładu karnego), uchyleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, a także w przedmiocie środka zabezpieczającego oraz wszczęcia egzekucji z zabezpieczonego mienia. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji