Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących testamentów. Zniknie i tak niewykorzystywana w praktyce możliwość sporządzenia testamentu podróżnego, testament ustny szybciej straci ważność, a z grona świadków zostaną wyłączeni bliscy formalnie niezwiązani ze spadkodawcą.

Zmiany w testamentach - należy utrudnić zadanie oszustom

Uzasadniając projekt, Ministerstwo Sprawiedliwości pisze o niedostosowaniu prawa spadkowego do współczesnych realiów i potrzebie zapobiegania fałszowaniu testamentów ustnych. To w ich przypadku, jak zwracają uwagę projektodawcy, najczęściej dochodzi do fałszerstw.
Żeby utrudnić zadanie potencjalnym oszustom, ustne rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci będzie możliwe teraz tylko w „szczególnych i nagłych okolicznościach uzasadniających obawę rychłej śmierci”. Obecnie również nie jest to dopuszczalne w każdym momencie, ale wystarczy sama obawa rychłej śmierci albo po prostu „szczególne okoliczności”, w których sporządzenie zwykłego testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Do tego trzeba będzie bardziej spieszyć się z potwierdzeniem woli spadkodawcy przez świadków. Potwierdzenie będzie musiało nastąpić albo na piśmie w ciągu miesiąca, albo w sądzie przed upływem trzech miesięcy. Obecnie terminy wynoszą odpowiednio rok i sześć miesięcy.

Szczególne formy testamentu - szybciej stracą moc prawną

Kodeks cywilny przewiduje jeszcze dwie szczególne formy testamentu: podróżny, sporządzany na pokładzie statku albo samolotu przed jego dowódcą, i wojskowy. Obydwie w praktyce są martwe, ale uchylony zostanie tylko przepis o testamencie podróżnym. Forma wojskowa zostanie tylko zmodyfikowana. Żołnierze i pracownicy armii będą mogli z niej skorzystać już nie tylko w czasie trwania mobilizacji lub wojny, lecz także podczas działań poza granicami kraju.
Szczególne testamenty będą też teraz szybciej tracić moc. Zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy stanie się to w trzy miesiące od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego. Ostatnią zmianą jest poszerzenie kręgu osób, które nie mogą być świadkami sporządzenia testamentu. Poza małżonkami i krewnymi będą to także pozostający ze spadkodawcą we wspólnym pożyciu oraz przedstawiciele osób prawnych, którym testator chce przyznać korzyść. ©℗
Etap legislacyjny
projekt skierowany do konsultacji publicznych