Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o notariacie, który zakłada umożliwienie notariuszom dokonywanie wpisów do księgi wieczystej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W ocenie rządu, ma to skrócić oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej.

"Rząd chce, aby notariusze mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Rozwiązanie to radykalnie skróci oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Jednocześnie, zwiększony zostanie nadzór sprawowany nad notariuszami, ze względu na uzyskanie przez nich nowych kompetencji" - czytamy w komunikacie.

Obecnie uzyskanie wpisu do księgi wieczystej wiąże się z długim oczekiwaniem. Na rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym czeka się średnio 3,6 miesiąca. O wiele dłużej wynosi czas oczekiwania w sądach w dużych miastach, gdzie na wpis do księgi wieczystej czeka się ponad rok, podano także.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

  • Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dotyczy to także ustanowienia i obciążenia odrębnej własności lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi roszczeniami związanymi z tym lokalem. (Po zmianie, każdy mógłby wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też na podstawie obowiązujących dotychczas procedur).
  • Notariusze zyskają także nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, które będą wykazywane dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie tego nakazu. Rozwiązanie to odciąży sądy od rozpoznawania spraw prostych oraz bezspornych, dzięki czemu przyspieszone zostaną postępowania sądowe w innych sprawach. Obywatele zyskają także możliwość szybszego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Skuteczność notarialnego nakazu zapłaty będzie zależała od woli stron. Wysokość roszczeń, które będą mogły być potwierdzone notarialnym nakazem zapłaty, zostanie ograniczona do 75 tys. zł.
  • Wniosek o zaświadczenie o upoważnieniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i wydawania notarialnych nakazów zapłaty będzie mógł złożyć notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii.
  • Zwiększony zostanie nadzór sprawowany nad notariuszami. Dopuszczalne będzie obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych.
  • Minister sprawiedliwości będzie obowiązkowo zawieszał notariusza m.in., jeżeli prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Powołany zostanie Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który będzie podejmował działania w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu notariusza.
  • Notariuszem będzie mogła zostać osoba, która ukończy 28 lat. 

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po upływie roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)