Prace nad nowelizacją kodeksu karnego zbliżają się do końca. Z tej okazji warto się przyjrzeć przepisom, które zostały dodane już po zakończeniu konsultacji projektu, na etapie sejmowym. Jednym z nich jest nowe brzmienie art. 57 k.k., który reguluje sposób postępowania sądu w sytuacjach kolizyjnych, tj. gdy jednocześnie są powody, aby karę nadzwyczajnie obostrzyć, jak i nadzwyczajnie złagodzić.
Jak przyznają przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujący art. 57 k.k. należy do regulacji, które budzą najwięcej kontrowersji w doktrynie.