Oświadczenie organu, że nie posiada określonych informacji, w sytuacji gdy przepisy prawa nie nakładają na niego obowiązku ich gromadzenia, stanowi prawidłowe załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej - stwierdził w niedawno opublikowanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Sprawa dotyczyła kobiety, która domagała się od burmistrza udostępnienia informacji publicznej o działalności lokalnego schroniska dla zwierząt. Wnioskowała o przesłanie m.in. skanów umowy podpisanej z placówką na odławianie, utrzymywanie i opiekę bezdomnych zwierząt, faktur wystawionych przez schronisko czy wskazanie, w jaki sposób gmina troszczy się o koty wolnożyjące.

W odpowiedzi na wniosek burmistrz wezwał wnioskodawczynię do wykazania, że uzyskanie części z żądanych informacji jest szczególnie istotna dla interesu publicznego, gdyż stanowią one informację przetworzoną. Co do pozostałych pytań organ wskazał, że nie może udzielić na nie odpowiedzi, gdyż nie dysponuje tymi informacjami i wnioskodawczyni powinna zwrócić się o nie do schroniska.

Skarżąca w odpowiedzi wskazała, że żądane dane nie stanowią informacji przetworzonej, wobec czego wezwanie jest niezasadne. W dalszej korespondencji burmistrz z kolei stwierdził, że jego działania w sprawie są prawidłowe, i po upływie zakreślonego terminu, wydał decyzję o odmowie udzielenia informacji przetworzonej. Z taką argumentacją nie zgodziła się wnioskodawczyni i wniosła skargę na bezczynność burmistrza w tym zakresie.

Rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację burmistrzowi i skargę oddalił. W uzasadnieniu wskazał, że oświadczenie organu, że nie posiada określonych informacji, w sytuacji gdy przepisy prawa nie nakładają na niego obowiązku ich gromadzenia, stanowi prawidłowe załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Ponadto wyjaśnił, że jeśli informacja publiczna, której domaga się zainteresowany podmiot, została upubliczniona, organ, do którego skierowano odpowiedni wniosek, winien jedynie odesłać wnioskodawcę do publikatora.

WSA wskazał również, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest skarga na bezczynność, sąd administracyjny nie może oceniać aktu wydanego w postępowaniu administracyjnym, którego skarga nie dotyczy. Tym samym nie mógł zbadać, czy zasadnie burmistrz wezwał wnioskodawczynię do wykazania przesłanki czy żądanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 maja 2022 r., II SAB/Ol 96/22.