Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie regulacji, które będą lepiej zabezpieczać niezależność pełnomocników i obowiązującą ich tajemnicę. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w zaproponowanym kształcie, przeszukanie pomieszczenia należącego do adwokata (np. siedziby kancelarii) będzie musiało zostać poprzedzone zawiadomieniem dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej. Zyska on prawo osobistego udziału w czynności, będzie mógł również wyznaczyć osobę, która w jego imieniu będzie przyglądała się przeszukaniu. Nowelizacja zakłada również, że adwokata – oskarżonego w procesie karnym – w wykonywaniu zawodu będzie mógł zawiesić jedynie sąd, w drodze postanowienia. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, chodzi o to, by środek karny mógł być stosowany jedynie przez niezawisłego i niezależnego sędziego. Zawieszenie możliwości wykonywania zawodu będzie też stosowane tylko wówczas, gdy popełnione przez adwokata przestępstwo ma związek z jego działalnością na polu zawodowym.
– Aktualnie obowiązujący model zawieszania w wykonywaniu zawodu adwokata godzi w wolność i niezależność wykonywania zawodu – podkreślano w uzasadnieniu propozycji zmian.