Jak wskazuje w piśmie Mikołaj Pawlak, jego zdaniem w polskim prawie wciąż brakuje przepisów, które jednoznacznie normowałyby sytuację dziecka w obliczu rozstania rodziców. Jednym z rozwiązań miałoby być wprowadzenie do kodeksu definicji tzw. opieki naprzemiennej. Sąd zyskałby także jednoznaczną i precyzyjną regulację pozwalającą orzec, że w sytuacji, gdy oboje rodzice mają nieograniczoną władzę rodzicielską, dziecko ma mieszkać naprzemiennie u każdego z nich, w powtarzających się okresach. Nadal można byłoby jednak powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich jeśli przemawiałoby za tym dobro dziecka. Sąd zobowiązywałby wówczas drugiego rodzica do określonych działań, ewentualnie przyznałby również ograniczone uprawnienia do działania w zakresie opieki nad małoletnim.
Wprowadzenie tego typu przepisów przewidywano już w pierwotnej wersji projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego procedowanej w trakcie poprzedniej kadencji parlamentarnej. Ostatecznie prace nad nowymi przepisami utknęły w martwym punkcie i nie były kontynuowane po wyborach.