Prokurator generalny może złożyć odwołanie od wyroku w sprawie dyscyplinarnej prokuratora bez wcześniejszego wniosku o uzasadnienie wyroku, ale ma na to tylko siedem dni – uznała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (postanowienie z 8 marca 2022 r., sygn. akt II DOW 38/21).

Sprawa dotyczyła prokuratora w stanie spoczynku, który miał uchybić godności urzędu przez przejechanie na czerwonym świetle. Ukarano go za to upomnieniem (choć rzecznik dyscyplinarny wnosił o obniżenie uposażenia). Prokurator generalny wniósł odwołanie, domagając się wymierzenia kary nagany. Zarzucił wyrokowi naruszenie prawa materialnego, a konkretnie art. 127 prawa o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 66 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że do prokuratorów w stanie spoczynku stosuje się art. 104 ustawy o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072), co znaczy, że również ich obowiązuje zachowanie godności urzędu. PG wskazał też, że przejechanie na czerwonym świetle jest bardzo niebezpieczne i mogło spowodować kolizję.
Obwiniony nie kwestionował swojej winy, ale uzasadniał czyn krótkim trwaniem światła zielonego i swoimi nie dość szybkimi reakcjami ze względu na wiek. Podkreślił, że wcześniej nigdy nie uchybił godności urzędu, a później nie popełnił już kolejnego wykroczenia. Przed przejechaniem na czerwonym świetle jedynie trzy razy przekroczył prędkość i zapłacił mandaty. Obawiał się jednak, że kolejne punkty karne spowodują utratę prawa jazdy, dlatego przy zatrzymaniu przez policję za to ostatnie wykroczenie pokazał legitymację prokuratorską.
Sąd pozostawił odwołanie prokuratora generalnego bez rozpoznania jako wniesione po terminie. Jeśli bowiem PG chciał zaskarżyć wyrok sądu dyscyplinarnego, powinien złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku w terminie siedmiu dni albo od razu odwołanie w tym samym terminie. W tym wypadku jednak nie złożono wniosku o pisemne uzasadnienie, a samo odwołanie złożono później niż po siedmiu dniach od wyroku. ©℗