Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie sądu rumuńskiego. Zajmował się on skargą na przewlekłość postępowania dotyczącego nadużycia władzy przez sędziów i prokuratora. Aby ją rozpoznać, w pierwszej kolejności musiał dokonać oceny zgodności z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej przepisów, na mocy których powołano tzw. SIIJ, czyli specjalną sekcję dochodzeń w sprawach przestępstw popełnionych w ramach systemu sądownictwa.
TSUE w wyroku z 18 maja 2021 r. orzekł m.in., że tworzenie SIIJ jest sprzeczne z prawem Unii, jeżeli utworzenie takiej sekcji nie jest uzasadnione obiektywnymi i możliwymi do sprawdzenia imperatywami związanymi z należytym sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. Krótko po tym, w wyroku z 8 czerwca 2021 r., rumuński Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za zgodne z tamtejszą konstytucją i stwierdził, że art. 148 ust. 2 ustawy zasadniczej przewiduje pierwszeństwo prawa Unii, ale tylko nad prawem „pozakonstytucyjnym”. W związku z tym sąd krajowy nie jest uprawniony do badania zgodności z prawem UE regulacji, która została uznana za zgodną z konstytucją.