Rozporządzenie wprowadzające zakaz przebywania na terenach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym jest niekonstytucyjne – uznał Sąd Najwyższy i uniewinnił troje dziennikarzy telewizji ARTE oraz AFP, których wcześniej uznano za winnych złamania zakazu i ukarano naganą.

Kasację od tego wyroku złożył rzecznik praw obywatelskich, a SN w wydanym we wtorek wyroku uznał ją za w pełni zasadną, a ukaranie dziennikarzy za oczywiście niesłuszne. Rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1613 ze zm.) wykracza bowiem poza delegację ustawową w zakresie, w jakim wprowadza nieograniczony co do obszaru i czasu zakaz przebywania na terenie objętym stanem wyjątkowym, jak również nie przewiduje możliwości przebywania tam dziennikarzy w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
SN podkreślił, że ogłoszenie stanu wyjątkowego nie oznacza, że państwo ma prawo ograniczać prawa i wolności człowieka w sposób całkowicie dowolny.
„Państwo niezmiennie ma bowiem – choć z uwzględnieniem szczególnych okoliczności, z powodu których wprowadzono stan wyjątkowy – obowiązek ochrony praw i wolności jednostki w możliwie najpełniejszym stopniu. Regulacje konstytucyjne opisujące stany nadzwyczajne nie stanowią tu przeszkody, a nawet przeciwnie – gwarantują, że w przypadku owych szczególnych okoliczności prawa i wolności człowieka nie zostaną poświęcone w zupełności” – taki cytat z głównych motywów rozstrzygnięcia zamieścił na swej stronie internetowej RPO. Sąd uznał w nim, że w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości jest uprawniony do weryfikacji zgodności rozporządzenia z normami wyższego rzędu – konstytucją i ustawą.
Troje pracowników i dziennikarzy niemiecko-francuskiej telewizji ARTE i AFP zatrzymano we wrześniu ub.r., uznając, że złamali zakaz wynikający z rozporządzenia. Uniewinniając ich, sąd podkreślił, że osoby wykonujące ten zawód posiadają „wyjątkową legitymację do przebywania w miejscach, w których mają miejsce wydarzenia istotne dla wspólnoty politycznej”. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2022 r., sygn. akt I KK 171/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia