Źródłem sprawy było powództwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o ustalenie, że główny operator sieci tramwajowej aglomeracji katowickiej – Tramwaje Śląskie SA – jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie wiaduktów tramwajowych. Spółka twierdziła, że wiadukty te są obiektami drogowymi położonymi w ciągach dróg krajowych, które – jako drogi publiczne – są własnością państwa i to jednostki administracji państwowej powinny dbać o ich należyty stan, ponosić koszty utrzymania i remontów. GDDKiA sprzeciwiała się takiej wykładni. Twierdziła, że wiadukty służą realizacji usług transportowych spółki, są na nich położone tory i infrastruktura służąca utrzymaniu ruchu tramwajowego, a więc są one własnością spółki tramwajowej i to ona powinna ponosić koszty ich utrzymania.
W I instancji powództwo GDDKiA oddalono. Podobny los spotkał apelację. Reprezentująca Skarb Państwa Prokuratoria Generalna RP wniosła więc skargę kasacyjną, którą w całości oddalił Sąd Najwyższy.