O problemie tym DGP pisał w ubiegłym tygodniu. Otóż konsultowany właśnie projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że jeśli podczas posiedzenia przygotowawczego strony nie dojdą do porozumienia, a sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, to nie będzie związany wnioskiem o jej wyznaczenie złożonym przez stronę w trybie art. 1481 par. 3 k.p.c.
Zdaniem zarówno Naczelnej Rady Adwokackiej, jak i I prezes Sądu Najwyższego takie rozwiązanie będzie stanowić naruszenie prawa do sądu, bo zgodnie z art. 45 ust. 1 konstytucji każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy.