Kilka godzin po publikacji oświadczenia I prezes SN Małgorzaty Manowskiej jest już zarządzenie precyzujące zakres zmian. Izba Dyscyplinarna SN wznawia działalność już dzisiaj.

W zarządzeniu czytamy:

Uchyla się zarządzenie nr 55/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2020 r. o wykonaniu postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych w sprawie C-791/19 o uchyleniu zarządzenia z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Na podstawie zarządzenia prezes Manowskiej wstrzymane uchylanym zarządzeniem sprawy, zostaną przekazane do sekretariatu Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.

"Nakazuje się wszystkim jednostkom organizacyjnym Sądu Najwyższego przekazanie do sekretariatu Prezesa Sądu Najwyższego (...) wszystkich spraw dotyczących postępowań dyscyplinarnych sędziów należących do właściwości Sądu Najwyższego - Izby Dyscyplinarnej, które nie zostały na podstawie par. 3 ust. 2 zarządzenia uchylanego w par. 1 przekazane do Sekretariatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przypomnijmy: 16 lipca na stronie internetowej Sądu Najwyższego ukazało się oświadczenie prof. Małgorzaty Manowskiej. I prezes wyraża "głębokie przekonanie, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo jej przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu"

Prezes uzasadniła swoją decyzję tym, że w sytuacji, gdy z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy tworzącej organizację międzynarodową wynika, że prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, ma ono wówczas pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Na podstawie tego unormowania Konstytucji RP sędziowie zapewniają skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, zgodnie z art. 19 ust. 1 zd. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.