Do spraw rozpatrywanych w trybie pilnym będzie zaliczać się również m.in. część postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wszczętych na skutek wydania nakazu opuszczenia lokalu.

Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego regulamin urzędowania sądów powszechnych.
Obecnie przepisy nakładają na sądy obowiązek rozpatrzenia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, niewątpliwie tego typu sprawy powinny być więc kwalifikowane jako pilne. Podobnie traktowane ma być postępowanie zażaleniowe, wszczęte na skutek nałożenia zakazu lub nakazu wydanego przez funkcjonariusza policji lub Żandarmerii Wojskowej, przewidzianego w listopadowej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 956). Chodzi o ustawę, która miała przede wszystkim pomóc ofiarom przemocy domowej i przyznać im szerszą ochronę.
Funkcjonariuszom umożliwiono więc wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu lub zakazu zbliżania się do domostwa. Na tak wydane postanowienie można złożyć zażalenie do sądu, które powinno zostać rozpatrzone w ciągu trzech dni. W uzasadnieniu podkreślono, że zaliczenie tych spraw do katalogu pilnych przyczyni się do bardziej efektywnej ochrony pokrzywdzonych przemocą.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do opiniowania