Jakie realne skutki niesie przyjęcie projektu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w formie zaproponowanej po poprawkach komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach?
Zgodnie z projektem nowelizacji uwzględniającej poprawki komisji nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od jej wydania lub ogłoszenia upłynie 10 lat. Co jednak najistotniejsze, zgodnie z projektem, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji minęło 30 lat, to w ogóle nie będzie można wszcząć postępowania w sprawie jej nieważności, co wydaje się rozwiązaniem niezwykle radykalnym i niezrozumiałym. Oznacza to, że nie tylko nie będzie można stwierdzić nieważności takich decyzji ani nawet nie będzie można uzyskać urzędowego potwierdzenia (w formie decyzji administracyjnej), że określona decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Nowelizacja będzie brzemienna w skutkach dla licznych spraw reprywatyzacyjnych. W praktyce jej wejście w życie spowoduje, że we wszystkich sprawach, w których w okresie PRL pozbawiono ówczesnych właścicieli prawa własności nieruchomości na podstawie sprzecznych z prawem decyzji administracji, nie będzie można wystąpić o stwierdzenie nieważności takiej decyzji ani nawet o stwierdzenie jej wydania z naruszeniem prawa, a zatem droga do odzyskania nieruchomości czy odszkodowania zostanie definitywnie zamknięta.