Czas trwania postępowań
„Dzięki gruntownej reformie kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone będą postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki” – w ten sposób 6 listopada 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości reklamowało wejście w życie nowelizacji k.p.c. Tymczasem z opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” raportu pt. „Kluczowe statystyki wymiaru sprawiedliwości za lata 2015–2020” wynika, że ani zmiany w procedurze, ani reformy sądownictwa nie przyczyniły się do poprawy sytuacji. Całość zostanie zaprezentowana podczas odbywającej się 18 czerwca w Katowicach konferencji naukowej „Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych”.