Chodziło o dwie pożyczki – łącznie ok. 550 mln euro – dla Condor Flugdienst GmbH, które miały zrekompensować firmie straty poniesione wskutek wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią COVID-19. Tymczasem przewoźnik już we wrześniu 2019 r. złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Było to związane z problemami spółki nadrzędnej i miało zakończyć się sprzedażą Condora innemu inwestorowi. Ten jednak w kwietniu 2020 r. wycofał ofertę kupna, przez co przedłużono postępowanie upadłościowe. W tym samym miesiącu KE uznała zgłoszoną przez Niemcy pomoc za dozwoloną i zgodną z art. 107 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych zdarzeniami nadzwyczajnymi. Obliczając straty firmy wynikłe z restrykcji, uwzględniono koszty związane z przedłużeniem postępowania upadłościowego.
Decyzję komisji zaskarżył inny przewodnik lotniczy – Ryanair. TSUE uznał jej nieważność, jednocześnie zawieszając skutki tego orzeczenia do czasu wydania przez KE nowej decyzji. Zastrzeżenia trybunału odnosiły się do braków w uzasadnieniu, a nie w samej decyzji. Zdaniem TSUE, komisja nie wyjaśniła wystarczająco, dlaczego uznała za słuszne włączenie kosztów postępowania do wartości przyznanej pomocy. Zwłaszcza że żaden element decyzji KE nie wskazywał, by sprzedaż Condora nie powiodła się z powodu zmian w organizacji lotów wywołanych ograniczeniami.
Luksemburscy sędziowie uznali jednak, że natychmiastowe zakwestionowanie pobrania kwot miałoby poważne skutki nie tylko dla Condora, ale i dla całej gospodarki Niemiec.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 9 czerwca 2021 r. w sprawie T-665/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia