Artykuł 246 ustawy z 15 maja – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814, ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1298) stanowi, że po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego niedopuszczalne jest obciążanie składników majątku dłużnika hipoteką w celu zabezpieczenia takiej wierzytelności, która powstała przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio w postępowaniu układowym i sanacyjnym. Przy czym zakaz ten nie ma zastosowania, jeśli wniosek o wpis obciążenia do odpowiedniego rejestru lub księgi wieczystej został złożony co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania.
Sąd Okręgowy w Łodzi powziął jednak wątpliwość, czy zakaz obciążania składników majątku dłużnika obejmuje także hipotekę przymusową, ustanowioną jako zabezpieczenie roszczenia, w trybie art. 730 i 7301 kodeksu postępowania cywilnego. Mówiąc w uproszczeniu: chodzi tu o hipotekę, którą ustanawia się bez zgody osoby zainteresowanej – zostaje ona wpisana do księgi wieczystej decyzją sądu, która jest podejmowana na podstawie wniosku wierzyciela i dołączonego tytułu wykonawczego (jest to zatem zasadniczo przeciwieństwo hipoteki umownej, której podstawę stanowi umowa pomiędzy stronami). Często z takiej przymusowej formy zabezpieczenia chcą skorzystać wierzyciele podmiotu, który ogłosił już restrukturyzację. Wobec tego łódzki sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie wątpliwości.