NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wygrał bitwę z Prokuraturą Krajową o udostępnienie danych o wynagrodzeniach zatrudnionych tam pracowników. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że choć zestawienia są informacją przetworzoną, to przekazanie ich leży w interesie publicznym. Tym samym Prokuratura Krajowa, odmawiając ich ujawnienia, złamała przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Solidarność ze swoim wnioskiem wystąpiła do Prokuratury Krajowej 9 grudnia 2019 r. Chodziło o dane na temat wynagrodzeń zasadniczych zatrudnionych w PK asystentów prokuratorów, urzędników i innych pracowników, wymiaru pracy oraz premii i nagród. Przy czym związek poprosił o dane zanonimizowane. Prokurator krajowy odmówił, twierdząc, że przedstawienie takich danych wymaga pracochłonnych działań, znacznych nakładów sił i środków i zaangażowania pracowników biura administracyjno-finansowego PK.
Związkowcy, odwołując się od tej decyzji do prokuratora generalnego, stwierdzili, że przyjęcie zasadności takiego stanowiska prowadziłoby do kuriozalnego wniosku, że PK nie jest w stanie w prosty sposób określić, na podstawie jakich umów zaciągał zobowiązania w imieniu Skarbu Państwa, a także jakie środki wypłacał, co przy dzisiejszym stanie narzędzi informatycznych wydaje się być niewiarygodnym tłumaczeniem. Zbigniew Ziobro jednak decyzję Bogdana Święczkowskiego podtrzymał, więc związek zaskarżył obydwa rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Ten uznał natomiast, że zarówno PG, jak i PK, wydając sporne decyzje, dopuścili się naruszenia art. 7, 77 par. 1 oraz art. 80 kodeksu postępowania administracyjnego, a także art. 107 par. 2 k.p.a. w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do tego zdaniem sądu zarówno prokurator generalny, jak i prokurator krajowy dopuścili się w poważnym zakresie naruszenia zasady praworządności wyrażonej w art. 6 oraz art. 7 k.p.a. oraz art. 7 konstytucji.
- Konstytucja RP w art. 61 ust. 1 stanowi wyraźnie, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…) Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa - czytamy w uzasadnieniu wyroku (które właśnie zostało doręczone stronom, rozstrzygnięcie zapadło na posiedzeniu niejawnym).
Choć WSA przyznał rację prokuraturze co do tego, że w całej sprawie chodziło o informację przetworzoną, to w jego ocenie związek wykazał uzasadniony interes społeczny, który jest konieczny dla jej udostępnienia. Jednocześnie uznał, że Solidarność - wbrew twierdzeniom PK i PG - nie działa tylko w imieniu wąskiej grupy zawodowej, tj. pracowników, lecz także w interesie publicznym o charakterze powszechnym.
Wyrok jest nieprawomocny. Na razie nie wiadomo, czy władze prokuratury się od niego odwołają.
orzecznictwo
Wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 1076/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia