Dopóki Zjednoczone Królestwo pozostawało w strukturach Unii Europejskiej, nadanie pisma sądowego u angielskiego czy szkockiego operatora pocztowego z punktu widzenia dotrzymania terminu było traktowane tak samo jak nadanie go na poczcie w Polsce.
Zgodnie z art. 57 par. 5 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce Poczty Polskiej, operatora pocztowego w innym państwie UE, ale także Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.