We wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady godności ludzkiej i humanitarnego traktowania, wynikające z art. 30 oraz art. 40, nie mogą być stawiane wyżej, niż ochrona dobra małoletnich. A taki cel ma regulacja, która przewiduje brak możliwości zatarcia skazania czynu przeciwko wolności seksualnej i obyczajności skierowanemu do osoby poniżej 15. roku życia. Jest to jedyne przestępstwo, które nie podlega zatarciu, nawet informacje o zbrodni zabójstwa z upływem czasu są wykreślane z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).
– Trybunał uznał, że wyłączenie przez ustawodawcę zatarcia skazania w przypadku opisanym w art. 106a k.k. znajduje swoje umocowanie w konstytucyjnej zasadzie dobra dziecka małoletniego i służyć ma przede wszystkim uniemożliwieniu osobom, które dopuściły się przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności w stosunku do dzieci (szczególnie narażonych na skrzywdzenie), zatrudnienia w miejscach związanych z wychowywaniem lub przebywaniem dzieci – uzasadniał Wojciech Sych, sędzia sprawozdawca. Dodał, że w świetle przepisów ustawy KRK, art. 106a kodeksu karnego spełnia wymóg przydatności.
– Nie ulega też wątpliwości, że badany przepis ma na celu maksymalnie skuteczne izolowanie, po odbyciu orzeczonej kary pozbawienia wolności, sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich. Służy więc bezpośrednio ochronie zdrowia i życia tych ostatnich – mówił sędzia sprawozdawca. Pośredni skutek braku zatarcia skazania w postaci niemożliwości zatrudnienia, nawet po latach, na stanowisku z wymogiem niekaralności, nie narusza prawa do wykonywania zawodu czy prywatności. – Przepis ten stanowi proporcjonalne ograniczenie wskazanych praw i stanowi rezultat działań samej jednostki – uznał TK.
Tymczasem eksperci zwracali uwagę, że obecne brzmienie regulacji obejmuje z automatu wszystkich sprawców wskazanych czynów, niezależnie od ich obecnej postawy i tego, czy nadal stwarzają zagrożenie dla małoletnich.
W uzasadnieniu TK podkreśla, że był związany granicą skargi oraz sytuacją faktyczną i prawną jej autora. Dostrzega jednak pewne mankamenty przepisu i wystąpi do Sejmu z sygnalizacją dotyczącą konieczności rozważenia modyfikacji art. 106a k.k. W ten sposób, aby w pewnych przypadkach zatarcie skazania mogło nastąpić na wniosek skazanego po upływie wskazanego terminu i po spełnieniu przez niego określonych prawem wymogów.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 26/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia